Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/116001–116100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116001 2003 WD74 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116002 2003 WH75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
116003 2003 WN75 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
116004 2003 WB76 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116005 2003 WL77 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116006 2003 WA78 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
116007 2003 WJ78 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116008 2003 WE79 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
116009 2003 WT79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116010 2003 WP80 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116011 2003 WQ80 20/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
116012 2003 WU81 18/11/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116013 2003 WU82 19/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
116014 2003 WA83 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116015 2003 WE83 20/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116016 2003 WK83 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116017 2003 WN84 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
116018 2003 WS84 19/11/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
116019 2003 WT84 19/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
116020 2003 WC86 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116021 2003 WG86 21/11/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
116022 2003 WM87 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116023 2003 WN87 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116024 2003 WR87 22/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
116025 2003 WS87 22/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116026 2003 WP88 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116027 2003 WV88 16/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
116028 2003 WJ89 16/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
116029 2003 WO89 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
116030 2003 WY90 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
116031 2003 WR91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
116032 2003 WQ92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
116033 2003 WY92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116034 2003 WH95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
116035 2003 WN96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
116036 2003 WX97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
116037 2003 WU99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116038 2003 WY99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116039 2003 WZ99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116040 2003 WQ100 21/11/2003 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
116041 2003 WZ100 21/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
116042 2003 WA101 21/11/2003 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
116043 2003 WW101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116044 2003 WE102 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116045 2003 WR102 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
116046 2003 WZ102 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116047 2003 WR104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116048 2003 WC105 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116049 2003 WE105 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116050 2003 WL105 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116051 2003 WM106 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116052 2003 WT106 21/11/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
116053 2003 WD107 22/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116054 2003 WO107 23/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116055 2003 WQ107 23/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
116056 2003 WS107 23/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
116057 2003 WW107 24/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116058 2003 WB108 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116059 2003 WG110 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116060 2003 WL111 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116061 2003 WO111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116062 2003 WN115 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116063 2003 WM117 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116064 2003 WA118 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116065 2003 WX118 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116066 2003 WC119 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116067 2003 WF119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116068 2003 WW119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116069 2003 WR120 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
116070 2003 WV120 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116071 2003 WB121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116072 2003 WG121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116073 2003 WH121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116074 2003 WK121 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116075 2003 WX121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116076 2003 WL123 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116077 2003 WT123 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116078 2003 WV123 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116079 2003 WA124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116080 2003 WG124 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116081 2003 WM124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116082 2003 WZ124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116083 2003 WA125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116084 2003 WB125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116085 2003 WK125 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116086 2003 WU125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116087 2003 WX125 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
116088 2003 WY125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116089 2003 WA126 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
116090 2003 WC126 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
116091 2003 WG126 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116092 2003 WJ126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116093 2003 WK126 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116094 2003 WZ126 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
116095 2003 WD127 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116096 2003 WE127 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116097 2003 WH127 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116098 2003 WU127 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116099 2003 WY127 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116100 2003 WB128 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL