Danh sách tiểu hành tinh/115901–116000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115901 2003 VK10 15/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115902 2003 VU11 03/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
115903 2003 VZ11 03/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
115904 2003 WC 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115905 2003 WT 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
115906 2003 WB1 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
115907 2003 WP1 16/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
115908 2003 WZ1 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
115909 2003 WF3 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115910 2003 WV3 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
115911 2003 WB4 16/11/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
115912 2003 WK5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115913 2003 WS5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115914 2003 WE6 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115915 2003 WT6 18/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115916 2003 WB8 18/11/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
115917 2003 WE8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115918 2003 WG9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115919 2003 WS10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115920 2003 WO11 18/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115921 2003 WQ11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115922 2003 WR11 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115923 2003 WS11 18/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
115924 2003 WH12 18/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115925 2003 WZ14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115926 2003 WJ17 18/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115927 2003 WQ17 18/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115928 2003 WB19 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115929 2003 WU20 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115930 2003 WH22 19/11/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
115931 2003 WJ22 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115932 2003 WF23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
115933 2003 WP23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115934 2003 WJ24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115935 2003 WF25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115936 2003 WF26 18/11/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,5 km MPC · JPL
115937 2003 WG26 18/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
115938 2003 WV28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115939 2003 WC29 18/11/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
115940 2003 WD29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115941 2003 WE29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
115942 2003 WR29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
115943 2003 WC30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115944 2003 WD30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115945 2003 WE30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
115946 2003 WU30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115947 2003 WJ32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
115948 2003 WQ32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115949 2003 WL33 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115950 Kocherpeter 2003 WT33 18/11/2003 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
115951 2003 WD34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115952 2003 WG34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
115953 2003 WJ35 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115954 2003 WD40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115955 2003 WJ40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115956 2003 WK40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
115957 2003 WS40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115958 2003 WD41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115959 2003 WJ41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115960 2003 WK41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115961 2003 WM41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115962 2003 WN41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115963 2003 WO41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115964 2003 WH42 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115965 2003 WY43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115966 2003 WH44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115967 2003 WQ44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
115968 2003 WT44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115969 2003 WA45 19/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115970 2003 WQ45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115971 2003 WR45 19/11/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
115972 2003 WK46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
115973 2003 WM49 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115974 2003 WS54 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115975 2003 WJ55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115976 2003 WQ55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115977 2003 WC56 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
115978 2003 WQ56 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115979 2003 WX56 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
115980 2003 WH58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
115981 2003 WT58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115982 2003 WE59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115983 2003 WJ59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
115984 2003 WZ60 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115985 2003 WE61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115986 2003 WT61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
115987 2003 WA62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
115988 2003 WQ62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115989 2003 WD63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115990 2003 WF64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115991 2003 WH64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115992 2003 WV65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115993 2003 WF67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115994 2003 WP68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115995 2003 WT69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115996 2003 WZ70 20/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115997 2003 WP72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
115998 2003 WS72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
115999 2003 WD73 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116000 2003 WK73 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also