Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/117001–117100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117001 2004 HX55 24/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117002 2004 HY59 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117003 2004 HZ59 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117004 2004 HG60 25/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117005 2004 HU60 25/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,1 km MPC · JPL
117006 2004 HD61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117007 2004 HE61 25/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117008 2004 HS62 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
117009 2004 HX63 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117010 2004 JG1 10/05/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
117011 2004 JZ2 09/05/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
117012 2004 JZ4 11/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
117013 2004 JA5 12/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
117014 2004 JG5 08/05/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
117015 2004 JR6 10/05/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
117016 2004 JH8 12/05/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
117017 2004 JN8 12/05/2004 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
117018 2004 JB9 13/05/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
117019 2004 JB10 09/05/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
117020 Janeconlin 2004 JC10 10/05/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
117021 2004 JH10 10/05/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
117022 2004 JX10 12/05/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
117023 2004 JY10 12/05/2004 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
117024 2004 JF11 12/05/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117025 2004 JH11 12/05/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117026 2004 JN12 13/05/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
117027 2004 JS12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
117028 2004 JW12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
117029 2004 JG15 10/05/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
117030 2004 JJ15 10/05/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
117031 2004 JK17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
117032 Davidlane 2004 JN20 14/05/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy, W. Levy 5,1 km MPC · JPL
117033 2004 JP21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117034 2004 JH23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
117035 2004 JR23 13/05/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
117036 2004 JK24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117037 2004 JO24 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117038 2004 JS24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117039 2004 JW24 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117040 2004 JV25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117041 2004 JX25 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
117042 2004 JF26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117043 2004 JL26 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117044 2004 JX27 15/05/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
117045 2004 JD30 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
117046 2004 JL31 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
117047 2004 JU31 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117048 2004 JT32 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
117049 2004 JM33 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
117050 2004 JR34 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
117051 2004 JT37 14/05/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
117052 2004 JA42 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
117053 2004 JJ43 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117054 2004 JD44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
117055 2004 JT44 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
117056 2004 JJ46 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
117057 2004 KN 16/05/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
117058 2004 KW 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
117059 2004 KP1 18/05/2004 Nashville R. Clingan 5,4 km MPC · JPL
117060 2004 KD3 16/05/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
117061 2004 KS3 16/05/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
117062 2004 KT3 16/05/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
117063 2004 KS4 18/05/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
117064 2004 KM5 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117065 2004 KD9 18/05/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
117066 2004 KR9 19/05/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
117067 2004 KS10 17/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117068 2004 KP12 22/05/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117069 2004 KV12 17/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
117070 2004 KE13 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117071 2004 KO13 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
117072 2004 KU13 22/05/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117073 2004 KP14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
117074 2004 KS14 23/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
117075 2004 KP15 24/05/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117076 2004 KM17 19/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117077 2004 LU2 05/06/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
117078 2004 LC3 06/06/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
117079 2004 LO3 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
117080 2004 LE9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117081 2004 LB11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,9 km MPC · JPL
117082 2004 LK11 11/06/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
117083 2004 LN16 12/06/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
117084 2004 LD17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117085 2004 LS17 14/06/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
117086 Lóczy 2004 LZ23 08/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 6,1 km MPC · JPL
117087 2004 LP27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117088 2004 LG30 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117089 2004 LK31 12/06/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
117090 2004 MF4 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117091 2004 NU6 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
117092 2004 NB7 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117093 Umbria 2004 NE9 12/07/2004 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,0 km MPC · JPL
117094 2004 NN15 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
117095 2004 NS17 12/07/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
117096 2004 NA22 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117097 2004 NJ22 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
117098 2004 NF25 15/07/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
117099 2004 NB27 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
117100 2004 NL30 14/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL