Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114901–115000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114901 2003 QK25 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
114902 2003 QN25 22/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114903 2003 QW25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114904 2003 QX25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114905 2003 QX26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
114906 2003 QH27 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114907 2003 QK27 23/08/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
114908 2003 QO27 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114909 2003 QD28 20/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
114910 2003 QA29 24/08/2003 Emerald Lane L. Ball 5,3 km MPC · JPL
114911 2003 QR30 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114912 2003 QS30 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114913 2003 QG33 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114914 2003 QO34 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114915 2003 QU34 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
114916 2003 QF36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114917 2003 QW36 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114918 2003 QX36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114919 2003 QQ38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114920 2003 QX38 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114921 2003 QA39 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114922 2003 QB40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114923 2003 QL40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
114924 2003 QL41 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114925 2003 QX41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114926 2003 QW42 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114927 2003 QZ42 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114928 2003 QB43 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
114929 2003 QU43 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
114930 2003 QH44 23/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
114931 2003 QG45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114932 2003 QM45 23/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
114933 2003 QZ45 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
114934 2003 QX47 20/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
114935 2003 QF50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114936 2003 QH51 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114937 2003 QP51 23/08/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
114938 2003 QW51 23/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
114939 2003 QB52 23/08/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
114940 2003 QH52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114941 2003 QB53 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114942 2003 QJ53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114943 2003 QT53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114944 2003 QU53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114945 2003 QO54 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
114946 2003 QQ54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114947 2003 QR54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114948 2003 QU54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114949 2003 QX54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114950 2003 QC55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114951 2003 QL55 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114952 2003 QA57 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114953 2003 QD57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114954 2003 QE57 23/08/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
114955 2003 QF57 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114956 2003 QG59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114957 2003 QB60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114958 2003 QO60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114959 2003 QQ60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114960 2003 QZ60 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114961 2003 QD61 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114962 2003 QM61 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114963 2003 QN61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114964 2003 QQ61 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
114965 2003 QR61 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114966 2003 QY61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114967 2003 QM62 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114968 2003 QO62 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
114969 2003 QQ62 23/08/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
114970 2003 QS62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114971 2003 QX62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114972 2003 QV63 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114973 2003 QZ63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114974 2003 QA64 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114975 2003 QD64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114976 2003 QL64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114977 2003 QQ64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
114978 2003 QS64 23/08/2003 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
114979 2003 QV64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114980 2003 QY64 23/08/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
114981 2003 QZ64 23/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
114982 2003 QP65 25/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114983 2003 QC66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114984 2003 QL66 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114985 2003 QH67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114986 2003 QO67 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114987 Tittel 2003 QW68 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,8 km MPC · JPL
114988 2003 QP69 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114989 2003 QQ69 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114990 Szeidl 2003 QV69 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,3 km MPC · JPL
114991 Balázs 2003 QY69 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,6 km MPC · JPL
114992 2003 QG70 20/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
114993 2003 QK70 24/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
114994 2003 QP70 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114995 2003 QY71 25/08/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
114996 2003 QL72 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
114997 2003 QA73 24/08/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
114998 2003 QD74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114999 2003 QR74 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115000 2003 QD75 24/08/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also