Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/115701–115800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115701 2003 UW163 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
115702 2003 UH164 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115703 2003 UW164 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
115704 2003 US166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115705 2003 UU166 21/10/2003 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
115706 2003 UG168 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
115707 2003 UW168 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115708 2003 UA169 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115709 2003 UR169 22/10/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115710 2003 UY169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115711 2003 UR170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115712 2003 US172 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115713 2003 UF173 20/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115714 2003 UN173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
115715 2003 UT173 20/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
115716 2003 UV173 20/10/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
115717 2003 UQ174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115718 2003 UQ175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
115719 2003 UX175 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115720 2003 UP176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
115721 2003 UT176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
115722 2003 UG177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115723 2003 UV179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115724 2003 UW179 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
115725 2003 US180 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115726 2003 UY180 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115727 2003 UD183 21/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115728 2003 UQ183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115729 2003 UY183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115730 2003 UP184 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
115731 2003 UC185 21/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
115732 2003 UL185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115733 2003 UO185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115734 2003 UJ186 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115735 2003 UN186 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115736 2003 UB187 22/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
115737 2003 UU187 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115738 2003 UZ187 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115739 2003 UK188 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115740 2003 UU188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
115741 2003 UA189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115742 2003 UV189 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
115743 2003 UW189 22/10/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
115744 2003 US193 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
115745 2003 UU193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115746 2003 UW193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
115747 2003 UB195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115748 2003 UO195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
115749 2003 UC197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
115750 2003 UU197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
115751 2003 UR202 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115752 2003 US202 21/10/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
115753 2003 UT202 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115754 2003 UN204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
115755 2003 UQ204 21/10/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
115756 2003 UM205 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115757 2003 US205 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115758 2003 UH206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115759 2003 UJ206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115760 2003 UK206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115761 2003 UN206 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115762 2003 UQ206 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115763 2003 UU206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115764 2003 UW206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115765 2003 UZ206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115766 2003 UG207 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115767 2003 UL207 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115768 2003 UQ207 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115769 2003 UY207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115770 2003 US208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115771 2003 UW208 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
115772 2003 UY208 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115773 2003 UH209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
115774 2003 UG210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
115775 2003 UQ210 23/10/2003 Nogales Tenagra II Obs. 9,8 km MPC · JPL
115776 2003 UF212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115777 2003 UJ213 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
115778 2003 UP215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115779 2003 UO216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115780 2003 US216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115781 2003 UH217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
115782 2003 UL217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115783 2003 UQ217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
115784 2003 UJ218 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115785 2003 UM218 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
115786 2003 UQ218 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115787 2003 UV218 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115788 2003 UR220 21/10/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
115789 2003 UN222 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115790 2003 US222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115791 2003 UG223 22/10/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
115792 2003 UT223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115793 2003 UC226 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
115794 2003 UL227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
115795 2003 UM227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
115796 2003 UZ227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115797 2003 UA228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
115798 2003 UA230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
115799 2003 UX233 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115800 2003 UQ235 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL