Danh sách tiểu hành tinh/114701–114800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114701 2003 FQ116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
114702 2003 FU119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
114703 North Dakota 114703|North Dakota}} 24/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,3 km MPC · JPL
114704 2003 FO121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
114705 Tamayo 2003 FP124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
114706 2003 GB1 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
114707 2003 GC1 01/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
114708 2003 GD4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114709 2003 GU5 01/04/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
114710 2003 GX7 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
114711 2003 GC9 02/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114712 2003 GF9 02/04/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
114713 2003 GN14 02/04/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
114714 2003 GC15 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
114715 2003 GL15 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
114716 2003 GH17 06/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114717 2003 GD18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
114718 2003 GN23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
114719 2003 GW30 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
114720 2003 GZ30 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114721 2003 GG32 08/04/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114722 2003 GN33 03/04/2003 Cerro Tololo DLS 3,9 km MPC · JPL
114723 2003 GU34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
114724 2003 GK36 05/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114725 Gordonwalker 2003 GW36 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
114726 2003 HE1 21/04/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
114727 2003 HG3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
114728 2003 HP3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
114729 2003 HA6 25/04/2003 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
114730 2003 HH6 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
114731 2003 HN7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
114732 2003 HT8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
114733 2003 HX8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
114734 2003 HA9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
114735 2003 HP9 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 7,1 km MPC · JPL
114736 2003 HZ10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114737 2003 HX11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
114738 2003 HQ12 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
114739 2003 HR12 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,9 km MPC · JPL
114740 2003 HB14 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
114741 2003 HH14 26/04/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114742 2003 HJ16 24/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
114743 2003 HL20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
114744 2003 HU20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
114745 2003 HD21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
114746 2003 HN21 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
114747 2003 HH27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114748 2003 HC28 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
114749 2003 HR29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
114750 2003 HP40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114751 2003 HN41 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
114752 2003 HW41 29/04/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
114753 2003 HP42 28/04/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 7,3 km MPC · JPL
114754 2003 HX42 29/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
114755 2003 HP44 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
114756 2003 HC45 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114757 2003 HG45 29/04/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
114758 2003 HD46 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
114759 2003 HS46 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114760 2003 HY46 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114761 2003 HN47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
114762 2003 HE54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114763 2003 JF1 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
114764 2003 JJ1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114765 2003 JO1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114766 2003 JW2 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114767 2003 JE11 02/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
114768 2003 JH12 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
114769 2003 JM13 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
114770 2003 JR14 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114771 2003 JB17 10/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
114772 2003 KD4 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
114773 2003 KE4 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
114774 2003 KZ13 27/05/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
114775 2003 KF14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
114776 2003 MJ 20/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
114777 2003 MG2 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
114778 2003 ML2 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114779 2003 MQ2 25/06/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
114780 2003 MD3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114781 2003 ML4 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114782 2003 MB6 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114783 2003 ME6 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114784 2003 MF6 26/06/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114785 2003 MH6 26/06/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
114786 2003 MR6 26/06/2003 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
114787 2003 MX9 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
114788 2003 MA10 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
114789 2003 MT10 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114790 2003 MS11 27/06/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114791 2003 ML12 29/06/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
114792 2003 MT12 30/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114793 2003 NK1 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114794 2003 NM1 01/07/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114795 2003 NP1 02/07/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114796 2003 NO2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
114797 2003 NL3 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114798 2003 NW3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
114799 2003 NP6 08/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
114800 2003 NM7 08/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL