Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114601–114700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114601 2003 CB12 02/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114602 2003 CD12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
114603 2003 CY12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114604 2003 CC13 03/02/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114605 2003 CL15 04/02/2003 Haleaala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114606 2003 CV18 06/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114607 2003 DZ4 19/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114608 2003 DC7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
114609 2003 DT7 22/02/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
114610 2003 DN8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114611 2003 DE9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
114612 Sandrasavaglio 2003 DV12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
114613 Antoninobrosio 2003 DS15 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,7 km MPC · JPL
114614 2003 DQ17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 8,0 km MPC · JPL
114615 2003 DA18 19/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
114616 2003 DK19 21/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
114617 2003 DU20 22/02/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
114618 2003 EO 03/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114619 2003 EP 03/03/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
114620 2003 EL4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
114621 2003 ET5 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114622 2003 EZ7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
114623 2003 EJ8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
114624 2003 EX9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
114625 2003 EQ10 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114626 2003 EP13 06/03/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114627 2003 EZ15 07/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114628 2003 ET16 08/03/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,9 km MPC · JPL
114629 2003 EU16 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
114630 2003 EW17 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
114631 2003 ET19 06/03/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,5 km MPC · JPL
114632 2003 EB21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
114633 2003 EW21 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114634 2003 EN24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114635 2003 EW26 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114636 2003 EW28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114637 2003 EY28 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114638 2003 EP29 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114639 2003 EF32 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
114640 2003 EK35 07/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114641 2003 EX38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
114642 2003 EG39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114643 2003 EY39 08/03/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
114644 2003 EY40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
114645 2003 EZ40 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114646 2003 ER41 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114647 2003 ER44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
114648 203 EK45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114649 Jeanneacker 2003 EN52 06/03/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 6,5 km MPC · JPL
114650 2003 EW52 08/03/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
114651 2003 EZ52 08/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114652 2003 EU53 11/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114653 2003 EX55 09/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114654 2003 ER57 09/03/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114655 2003 ES57 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114656 2003 FE3 24/03/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
114657 2003 FG3 24/03/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
114658 2003 FP6 27/03/2003 Needville L. Casady, P. Garossino 5,2 km MPC · JPL
114659 Sajnovics 2003 FJ7 28/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
114660 2003 FS7 30/03/2003 Nashville R. Clingan 4,4 km MPC · JPL
114661 2003 FR11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
114662 2003 FA12 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
114663 2003 FZ14 23/03/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
114664 2003 FO15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
114665 2003 FS28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114666 2003 FW36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
114667 2003 FQ37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
114668 2003 FN42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
114669 2003 FU43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
114670 2003 FT44 23/03/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
114671 2003 FW44 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114672 2003 FU45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
114673 2003 FY46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
114674 2003 FU49 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
114675 2003 FV49 24/03/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
114676 2003 FZ49 24/03/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
114677 2003 FD52 25/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114678 2003 FU53 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
114679 2003 FJ54 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114680 2003 FE56 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
114681 2003 FK71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
114682 2003 FH72 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114683 2003 FC73 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114684 2003 FV76 27/03/2003 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
114685 2003 FM79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
114686 2003 FN80 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114687 2003 FC81 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114688 2003 FK81 27/03/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
114689 Tomstevens 2003 FJ84 28/03/2003 Needville J. Dellinger 4,2 km MPC · JPL
114690 2003 FK87 28/03/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
114691 2003 FJ88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
114692 2003 FW89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
114693 2003 FC93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
114694 2003 FC99 30/03/2003 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
114695 2003 FS102 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114696 2003 FY106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
114697 2003 FS109 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
114698 2003 FG114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
114699 2003 FO115 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114700 2003 FV115 31/03/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL