Danh sách tiểu hành tinh/115201–115300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115201 2003 SM111 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115202 2003 ST111 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115203 2003 SJ116 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
115204 2003 SV116 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115205 2003 SZ117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
115206 2003 SD118 16/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
115207 2003 SJ119 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
115208 2003 SM120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115209 2003 SL124 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115210 2003 SY124 19/09/2003 Majorca Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
115211 2003 SS125 19/09/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
115212 2003 SW125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115213 2003 SR126 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115214 2003 SH128 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115215 2003 SX128 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115216 2003 SZ129 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115217 2003 SP138 20/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
115218 2003 SF140 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 8,4 km MPC · JPL
115219 2003 SJ140 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115220 2003 ST140 19/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
115221 2003 SH141 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115222 2003 SK142 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115223 2003 SM142 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115224 2003 SR142 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115225 2003 SW142 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115226 2003 SA143 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
115227 2003 SB143 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115228 2003 SL143 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115229 2003 SS143 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115230 2003 ST143 21/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115231 2003 SV143 21/09/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
115232 2003 SE145 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115233 2003 SH145 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
115234 2003 SV145 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115235 2003 SA146 20/09/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
115236 2003 SS146 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
115237 2003 SG147 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
115238 2003 SQ147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115239 2003 SS147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115240 2003 SC148 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115241 2003 SZ149 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115242 2003 SX151 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115243 2003 SC152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
115244 2003 SL152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
115245 2003 SO152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115246 2003 SF153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
115247 2003 SS155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
115248 2003 ST155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
115249 2003 SE156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115250 2003 SF156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
115251 2003 SS156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115252 2003 SK157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
115253 2003 SN157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
115254 Fényi 2003 SF158 22/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,2 km MPC · JPL
115255 2003 SU160 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
115256 2003 SJ162 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115257 2003 SO163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
115258 2003 SD164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115259 2003 SK164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
115260 2003 ST167 22/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
115261 2003 SE169 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
115262 2003 SB172 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
115263 2003 SN172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115264 2003 SW172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115265 2003 SC173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115266 2003 SG173 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
115267 2003 SE174 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115268 2003 SG177 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115269 2003 SP177 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115270 2003 SR179 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115271 2003 SL180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115272 2003 SU181 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115273 2003 SA182 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115274 2003 SB182 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115275 2003 SY182 21/09/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 6,9 km MPC · JPL
115276 2003 SY183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
115277 2003 SS185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115278 2003 SN186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
115279 2003 SL188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115280 2003 SM188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
115281 2003 SK189 22/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
115282 2003 SD190 24/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115283 2003 SV190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115284 2003 SO192 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
115285 2003 SB194 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
115286 2003 ST194 20/09/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
115287 2003 SU194 20/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
115288 2003 SS195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115289 2003 ST195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115290 2003 SJ197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115291 2003 SA198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
115292 2003 SM198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
115293 2003 SV198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
115294 2003 SB199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
115295 2003 SB200 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115296 2003 SK200 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115297 2003 SQ200 24/09/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
115298 2003 SS203 22/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115299 2003 SM204 22/09/2003 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
115300 2003 SW204 22/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL