Danh sách tiểu hành tinh/114301–114400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114301 2002 XX42 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114302 2002 XO46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114303 2002 XU46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114304 2002 XA47 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
114305 2002 XY47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114306 2002 XT48 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114307 2002 XV49 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114308 2002 XY50 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114309 2002 XN52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114310 2002 XQ52 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
114311 2002 XY52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114312 2002 XB53 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114313 2002 XD53 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114314 2002 XX53 10/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114315 2002 XD56 08/12/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
114316 2002 XV56 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114317 2002 XE57 10/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
114318 2002 XO57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114319 2002 XD58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114320 2002 XJ58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114321 2002 XP58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114322 2002 XW58 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
114323 2002 XJ59 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114324 2002 XK59 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114325 2002 XM59 12/12/2002 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,3 km MPC · JPL
114326 2002 XO59 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114327 2002 XB63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114328 2002 XE63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114329 2002 XG63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114330 2002 XR63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114331 2002 XL64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114332 2002 XX64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114333 2002 XP65 12/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114334 2002 XW65 12/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
114335 2002 XX65 12/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114336 2002 XT66 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114337 2002 XY67 11/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114338 2002 XQ68 12/12/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114339 2002 XR68 12/12/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
114340 2002 XS69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114341 2002 XU69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114342 2002 XX70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114343 2002 XY70 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114344 2002 XT71 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114345 2002 XN72 11/12/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
114346 2002 XU73 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
114347 2002 XP74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114348 2002 XY74 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114349 2002 XW75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114350 2002 XM77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
114351 2002 XR78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114352 2002 XS78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114353 2002 XJ79 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114354 2002 XR79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114355 2002 XX80 11/12/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114356 2002 XZ80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114357 2002 XC83 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114358 2002 XP83 13/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114359 2002 XD85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
114360 2002 XS85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114361 2002 XJ86 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114362 2002 XK86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114363 2002 XR86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114364 2002 XU86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114365 2002 XM87 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114366 2002 XP88 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114367 2002 XA89 14/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114368 2002 XC89 14/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114369 2002 XA95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114370 2002 XR96 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114371 2002 XJ97 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114372 2002 XW97 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114373 2002 XT100 05/12/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114374 2002 XH103 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114375 2002 XY104 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114376 2002 XB106 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114377 2002 XP106 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114378 2002 XE108 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
114379 2002 XM108 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114380 2002 XE109 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114381 2002 XL110 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114382 2002 XC112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114383 2002 XF112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114384 2002 YF 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
114385 2002 YX 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
114386 2002 YG1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
114387 2002 YK1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
114388 2002 YL1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114389 2002 YN1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114390 2002 YR3 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114391 2002 YQ6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114392 2002 YK7 31/12/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
114393 2002 YH8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114394 2002 YN8 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
114395 2002 YQ8 31/12/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
114396 2002 YG9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114397 2002 YD10 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114398 2002 YT13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114399 2002 YZ13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114400 2002 YG15 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL