Danh sách tiểu hành tinh/115101–115200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115101 2003 SD23 16/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
115102 2003 SP24 17/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115103 2003 SK25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
115104 2003 SW25 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115105 2003 SQ26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
115106 2003 SF27 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115107 2003 ST30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115108 2003 SA31 18/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
115109 2003 SK32 17/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
115110 2003 SR33 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115111 2003 ST35 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115112 2003 SQ37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115113 2003 SN38 16/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115114 2003 SB39 16/09/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
115115 2003 SX39 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115116 2003 SE40 16/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
115117 2003 SQ41 18/09/2003 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
115118 2003 SB44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115119 2003 SP44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
115120 2003 SV44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
115121 2003 SP46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115122 2003 SQ46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
115123 2003 SR47 18/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
115124 2003 ST47 18/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115125 2003 SA48 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115126 2003 SC49 18/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
115127 2003 SJ49 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115128 2003 SC51 18/09/2003 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
115129 2003 SL52 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115130 2003 SV52 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
115131 2003 SB53 19/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115132 2003 SM53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115133 2003 SN53 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115134 2003 SW55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
115135 2003 SK57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115136 2003 SN57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
115137 2003 SX57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115138 2003 SE58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
115139 2003 SB59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115140 2003 SE59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
115141 2003 SZ61 17/09/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
115142 2003 SM64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
115143 2003 SO64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
115144 2003 SQ64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
115145 2003 SD65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
115146 2003 SK66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
115147 2003 SU66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
115148 2003 SZ66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
115149 2003 SA67 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115150 2003 SH67 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
115151 2003 SP67 19/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115152 2003 SA68 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
115153 2003 SB69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115154 2003 SN70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115155 2003 SJ71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115156 2003 SR71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115157 2003 SG73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115158 2003 SA74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115159 2003 SP75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
115160 2003 SF76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115161 2003 SH76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
115162 2003 SL76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115163 2003 SN76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
115164 2003 SJ80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115165 2003 SL80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115166 2003 SM80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115167 2003 SR80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115168 2003 SV80 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115169 2003 SW80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115170 2003 SF81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
115171 2003 SS81 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115172 2003 SN82 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115173 2003 SW83 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115174 2003 SA87 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115175 2003 SG87 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115176 2003 SN87 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115177 2003 ST87 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
115178 2003 SO88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115179 2003 SX89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115180 2003 SM90 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115181 2003 SX91 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115182 2003 ST92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115183 2003 SO94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 7,1 km MPC · JPL
115184 2003 SO95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115185 2003 SD97 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115186 2003 SB98 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115187 2003 SD103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115188 2003 SP103 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115189 2003 SY103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115190 2003 SW105 20/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115191 2003 SZ105 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
115192 2003 SO106 20/09/2003 Farpoint Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
115193 2003 SA107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115194 2003 SF107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115195 2003 SJ108 20/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
115196 2003 SB109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
115197 2003 SH109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
115198 2003 SQ110 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115199 2003 SR110 20/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
115200 2003 SV110 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL