Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114101–114200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114101 2002 VU41 05/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114102 2002 VZ41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114103 2002 VA42 05/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114104 2002 VH42 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114105 2002 VQ42 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114106 2002 VW43 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
114107 2002 VK44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
114108 2002 VR44 04/11/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
114109 2002 VS45 05/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
114110 2002 VF47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
114111 2002 VL47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114112 2002 VR47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114113 2002 VS47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114114 2002 VD48 05/11/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
114115 2002 VK48 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114116 2002 VT48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
114117 2002 VX48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114118 2002 VC49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
114119 2002 VH49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114120 2002 VJ49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
114121 2002 VU49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
114122 2002 VW49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
114123 2002 VX49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
114124 2002 VB50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
114125 2002 VC50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114126 2002 VG50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114127 2002 VL50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
114128 2002 VZ50 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
114129 2002 VC51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
114130 2002 VZ52 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114131 2002 VE53 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114132 2002 VH54 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114133 2002 VM55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114134 2002 VX55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114135 2002 VM56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
114136 2002 VU56 06/11/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
114137 2002 VM57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114138 2002 VS57 06/11/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
114139 2002 VZ58 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114140 2002 VF59 01/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114141 2002 VX60 04/11/2002 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
114142 2002 VB62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114143 2002 VC62 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
114144 2002 VK62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114145 2002 VQ62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
114146 2002 VT62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114147 2002 VE63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
114148 2002 VZ63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
114149 2002 VJ64 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114150 2002 VS64 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
114151 2002 VD65 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114152 2002 VK65 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
114153 2002 VB66 07/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
114154 2002 VB67 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114155 2002 VH67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114156 Eamonlittle 2002 VH68 04/11/2002 La Palma A. Fitzsimmons, I. P. Williams 3,9 km MPC · JPL
114157 2002 VO68 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114158 2002 VE70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114159 2002 VL70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114160 2002 VO70 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114161 2002 VC71 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114162 2002 VJ71 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114163 2002 VR71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114164 2002 VW71 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114165 2002 VB72 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114166 2002 VW72 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114167 2002 VX72 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114168 2002 VK74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114169 2002 VT74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114170 2002 VW74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114171 2002 VX74 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114172 2002 VB75 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
114173 2002 VH75 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
114174 2002 VN75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114175 2002 VE77 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114176 2002 VK77 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
114177 2002 VL77 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
114178 2002 VE78 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114179 2002 VC80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
114180 2002 VE80 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114181 2002 VK80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114182 2002 VP80 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114183 2002 VP81 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114184 2002 VW81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114185 2002 VA82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114186 2002 VC82 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114187 2002 VJ82 07/11/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
114188 2002 VG83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114189 2002 VX83 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114190 2002 VP84 07/11/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
114191 2002 VQ88 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114192 2002 VH89 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114193 2002 VL89 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114194 2002 VW89 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114195 2002 VD94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114196 2002 VG96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
114197 2002 VM96 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114198 2002 VE97 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114199 2002 VN97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114200 2002 VH98 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL