Danh sách tiểu hành tinh/113901–114000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113901 2002 TX274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113902 2002 TK276 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113903 2002 TO276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113904 2002 TQ276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113905 2002 TV277 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113906 2002 TJ278 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113907 2002 TV278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113908 2002 TX279 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113909 2002 TC280 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113910 2002 TO280 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113911 2002 TW281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113912 2002 TD282 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
113913 2002 TJ282 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113914 2002 TF284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113915 2002 TG284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113916 2002 TJ284 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
113917 2002 TJ285 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113918 2002 TD286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113919 2002 TF286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113920 2002 TK286 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113921 2002 TZ286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113922 2002 TD287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113923 2002 TS287 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113924 2002 TT287 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113925 2002 TD288 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113926 2002 TL288 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
113927 2002 TT288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113928 2002 TF289 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113929 2002 TK289 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113930 2002 TN289 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113931 2002 TP289 10/10/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
113932 2002 TR289 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113933 2002 TU289 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113934 2002 TD291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113935 2002 TB292 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113936 2002 TS292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113937 2002 TM293 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113938 2002 TN294 12/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113939 2002 TO294 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113940 2002 TZ294 13/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
113941 2002 TM295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113942 2002 TQ295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113943 2002 TV295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
113944 2002 TP296 11/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113945 2002 TU296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113946 2002 TE298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113947 2002 TT300 15/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113948 2002 TZ302 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113949 Bahcall 2002 TV313 04/10/2002 Apache Point SDSS 7,3 km MPC · JPL
113950 Donbaldwin 2002 TC315 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
113951 Artdavidsen 2002 TM349 10/10/2002 Apache Point SDSS 6,5 km MPC · JPL
113952 Schramm 2002 TM352 10/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
113953 2002 UK 21/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
113954 2002 UE1 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
113955 2002 UY1 28/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113956 2002 UJ3 28/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113957 2002 UD6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113958 2002 UH6 28/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113959 2002 UY6 28/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113960 2002 UO7 28/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
113961 2002 UB8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
113962 2002 UJ8 28/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
113963 2002 US9 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113964 2002 UT9 26/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113965 2002 UV9 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
113966 2002 UF10 28/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113967 2002 UO12 31/10/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
113968 2002 UO13 28/10/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
113969 2002 UR13 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113970 2002 UF15 30/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113971 2002 UL15 30/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
113972 2002 UM15 30/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113973 2002 UP15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113974 2002 UN17 29/10/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
113975 2002 UO18 30/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113976 2002 UM19 30/10/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
113977 2002 UO19 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
113978 2002 UR20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
113979 2002 UA22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113980 2002 UH22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
113981 2002 UT22 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
113982 2002 UW22 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
113983 2002 UZ22 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
113984 2002 UN23 28/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113985 2002 UA26 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
113986 2002 UF26 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
113987 2002 UO26 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113988 2002 UR26 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113989 2002 UF27 31/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113990 2002 UF28 30/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113991 2002 UN28 30/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
113992 2002 UU28 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113993 2002 UG31 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
113994 2002 UN32 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
113995 2002 US32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
113996 2002 UA33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113997 2002 UH33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113998 2002 UK33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113999 2002 UO33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114000 2002 UR33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also