Danh sách tiểu hành tinh/113701–113800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113701 2002 TT125 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113702 2002 TJ126 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113703 2002 TS126 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113704 2002 TQ127 04/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
113705 2002 TS127 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113706 2002 TB129 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113707 2002 TM129 04/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
113708 2002 TW130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113709 2002 TS131 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113710 2002 TH132 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113711 2002 TK132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113712 2002 TN132 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
113713 2002 TO132 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
113714 2002 TK133 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
113715 2002 TM133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
113716 2002 TH134 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113717 2002 TV134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113718 2002 TV135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
113719 2002 TH136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
113720 2002 TZ136 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113721 2002 TB137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
113722 2002 TV137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
113723 2002 TD138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113724 2002 TL138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
113725 2002 TV139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
113726 2002 TJ140 05/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113727 2002 TO141 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113728 2002 TR142 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113729 2002 TZ142 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113730 2002 TA143 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113731 2002 TO143 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113732 2002 TQ143 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113733 2002 TX144 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113734 2002 TS150 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
113735 2002 TF154 05/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113736 2002 TD155 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113737 2002 TT156 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113738 2002 TM157 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
113739 2002 TX157 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113740 2002 TJ159 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
113741 2002 TS160 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
113742 2002 TD162 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
113743 2002 TL162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113744 2002 TE163 05/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
113745 2002 TS163 05/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113746 2002 TA164 05/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
113747 2002 TH164 05/10/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
113748 2002 TN164 05/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
113749 2002 TB166 03/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
113750 2002 TL166 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113751 2002 TR166 03/10/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
113752 2002 TF167 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
113753 2002 TP167 03/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
113754 2002 TC168 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113755 2002 TE168 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113756 2002 TG168 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113757 2002 TM170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
113758 2002 TT170 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113759 2002 TT171 04/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
113760 2002 TA172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
113761 2002 TH172 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113762 2002 TJ172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
113763 2002 TL172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
113764 2002 TO172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
113765 2002 TX172 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113766 2002 TR173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
113767 2002 TY174 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113768 2002 TJ177 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113769 2002 TB178 11/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113770 2002 TA179 13/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
113771 2002 TQ181 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113772 2002 TK183 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113773 2002 TY183 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113774 2002 TL184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113775 2002 TM184 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113776 2002 TP184 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113777 2002 TS184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113778 2002 TC185 04/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
113779 2002 TT187 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113780 2002 TC188 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
113781 2002 TF188 04/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113782 2002 TU188 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113783 2002 TA191 01/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
113784 2002 TO191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
113785 2002 TS191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
113786 2002 TZ192 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113787 2002 TH193 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113788 2002 TY194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113789 2002 TZ194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113790 2002 TF195 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113791 2002 TM195 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113792 2002 TX195 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113793 2002 TR196 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113794 2002 TV197 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
113795 2002 TZ197 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113796 2002 TQ198 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113797 2002 TB200 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
113798 2002 TG203 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113799 2002 TW203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113800 2002 TG204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL