Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114501–114600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114501 2003 AP72 11/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114502 2003 AD76 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114503 2003 AG77 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114504 2003 AR77 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114505 2003 AO78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
114506 2003 AU79 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114507 2003 AX80 12/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114508 2003 AS82 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
114509 2003 AZ85 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114510 2003 AW86 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114511 2003 AU88 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114512 2003 AX89 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
114513 2003 BQ1 26/01/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
114514 2003 BX5 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114515 2003 BA7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
114516 2003 BZ7 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114517 2003 BF10 26/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114518 2003 BQ10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
114519 2003 BZ10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114520 2003 BK11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
114521 2003 BP11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
114522 2003 BD12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
114523 2003 BJ12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114524 2003 BT12 26/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
114525 2003 BM13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114526 2003 BO15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
114527 2003 BF16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114528 2003 BO16 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
114529 2003 BT16 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
114530 2003 BV16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
114531 2003 BU17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114532 2003 BY17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114533 2003 BY18 27/01/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
114534 2003 BT19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
114535 2003 BU19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
114536 2003 BM20 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114537 2003 BO20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
114538 2003 BA22 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114539 2003 BB22 24/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
114540 2003 BF24 25/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
114541 2003 BP25 26/01/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
114542 2003 BL26 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114543 2003 BZ26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
114544 2003 BN28 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
114545 2003 BS29 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114546 2003 BY29 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114547 2003 BE31 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
114548 2003 BO31 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114549 2003 BU32 27/01/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114550 2003 BQ33 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
114551 2003 BO34 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114552 2003 BF38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
114553 2003 BH42 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
114554 2003 BK42 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114555 2003 BN44 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114556 2003 BR50 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114557 2003 BL51 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114558 2003 BX51 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114559 2003 BD52 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114560 2003 BL52 27/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114561 2003 BP52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114562 2003 BR53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
114563 2003 BM55 27/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114564 2003 BR55 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114565 2003 BN60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114566 2003 BW62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114567 2003 BB63 28/01/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114568 2003 BC63 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114569 2003 BW63 28/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114570 2003 BB64 28/01/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
114571 2003 BN65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
114572 2003 BC68 27/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
114573 2003 BJ68 28/01/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
114574 2003 BL68 28/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114575 2003 BH71 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114576 2003 BG73 28/01/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
114577 2003 BR73 29/01/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114578 2003 BW73 29/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114579 2003 BX75 29/01/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114580 2003 BP77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
114581 2003 BX77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
114582 2003 BR78 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114583 2003 BD80 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114584 2003 BF80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
114585 2003 BL80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
114586 2003 BZ80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
114587 2003 BQ82 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114588 2003 BB84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114589 2003 BE84 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114590 2003 BB86 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
114591 2003 CS1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114592 2003 CU2 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114593 2003 CG3 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114594 2003 CF4 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114595 2003 CO6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114596 2003 CY6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114597 2003 CF7 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114598 2003 CN8 01/02/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114599 2003 CG9 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
114600 2003 CG10 02/02/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL