Danh sách tiểu hành tinh/113601–113700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113601 2002 TY51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113602 2002 TF52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113603 2002 TR52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113604 2002 TV52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113605 2002 TD53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113606 2002 TO53 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113607 2002 TQ53 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
113608 2002 TW53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113609 2002 TC54 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113610 2002 TG54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113611 2002 TM54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113612 2002 TU54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113613 2002 TJ55 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
113614 2002 TN55 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
113615 2002 TO56 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113616 2002 TU56 02/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
113617 2002 TJ57 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113618 2002 TZ58 04/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,6 km MPC · JPL
113619 2002 TU60 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113620 2002 TR61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
113621 2002 TA62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,4 km MPC · JPL
113622 2002 TE62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
113623 2002 TO63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
113624 2002 TD64 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113625 2002 TD65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
113626 2002 TZ65 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
113627 2002 TH67 06/10/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 2,5 km MPC · JPL
113628 2002 TM70 03/10/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
113629 2002 TU70 03/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
113630 2002 TZ70 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113631 2002 TB71 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
113632 2002 TA72 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113633 2002 TN73 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
113634 2002 TW73 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113635 2002 TG74 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
113636 2002 TH75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
113637 2002 TK75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
113638 2002 TC76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
113639 2002 TK76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113640 2002 TM76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
113641 2002 TY76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113642 2002 TT77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
113643 2002 TV77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113644 2002 TG78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
113645 2002 TN78 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113646 2002 TS78 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113647 2002 TU78 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113648 2002 TR79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113649 2002 TX79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113650 2002 TT80 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113651 2002 TW80 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113652 2002 TR81 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113653 2002 TY81 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113654 2002 TH83 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113655 2002 TK83 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
113656 2002 TY83 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
113657 2002 TV84 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
113658 2002 TH85 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113659 Faltona 2002 TQ85 02/10/2002 Campo Imperatore E. Palomba 5,1 km MPC · JPL
113660 2002 TX85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
113661 2002 TE86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 7,0 km MPC · JPL
113662 2002 TC88 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113663 2002 TD88 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113664 2002 TB89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
113665 2002 TQ89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113666 2002 TA90 03/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
113667 2002 TB91 03/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
113668 2002 TN91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113669 2002 TO91 03/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
113670 2002 TK93 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113671 Sacromonte 2002 TM96 13/10/2002 Schiaparelli L. Buzzi 6,4 km MPC · JPL
113672 2002 TN96 10/10/2002 Farpoint Farpoint Obs. 2,3 km MPC · JPL
113673 2002 TU97 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,2 km MPC · JPL
113674 2002 TV99 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113675 2002 TN102 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113676 2002 TJ103 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113677 2002 TJ105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113678 2002 TV106 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113679 2002 TB108 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113680 2002 TY108 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
113681 2002 TL110 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
113682 2002 TQ110 02/10/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
113683 2002 TB111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
113684 2002 TG111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,9 km MPC · JPL
113685 2002 TQ111 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113686 2002 TL112 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113687 2002 TZ113 03/10/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
113688 2002 TW114 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113689 2002 TP115 03/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113690 2002 TK116 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113691 2002 TG120 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
113692 2002 TH120 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113693 2002 TS120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113694 2002 TB121 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113695 2002 TF121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113696 2002 TL121 03/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
113697 2002 TM121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
113698 2002 TS124 04/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
113699 2002 TT124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113700 2002 TV124 04/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL