Danh sách tiểu hành tinh/113501–113600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113501 2002 TS6 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113502 2002 TY6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113503 2002 TA7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
113504 2002 TC7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
113505 2002 TJ7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
113506 2002 TL7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
113507 2002 TS7 01/10/2002 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
113508 2002 TG8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
113509 2002 TK8 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
113510 2002 TP8 01/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
113511 2002 TT9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113512 2002 TS11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
113513 2002 TP12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113514 2002 TY12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113515 2002 TT13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
113516 2002 TU13 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113517 2002 TW13 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113518 2002 TC14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113519 2002 TB15 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113520 2002 TR15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113521 2002 TH16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113522 2002 TL16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113523 2002 TV16 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113524 2002 TV17 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
113525 2002 TD19 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113526 2002 TK19 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113527 2002 TO19 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
113528 2002 TP19 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113529 2002 TY19 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113530 2002 TK20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113531 2002 TQ20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113532 2002 TX20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113533 2002 TL21 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113534 2002 TN21 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113535 2002 TZ22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113536 2002 TY23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113537 2002 TZ23 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113538 2002 TE24 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113539 2002 TF24 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113540 2002 TT24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113541 2002 TU25 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113542 2002 TO26 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
113543 2002 TD27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113544 2002 TE27 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113545 2002 TN27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113546 2002 TR27 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113547 2002 TX27 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113548 2002 TY27 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113549 2002 TF28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113550 2002 TJ28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113551 2002 TK28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113552 2002 TZ28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113553 2002 TN29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113554 2002 TZ29 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113555 2002 TU30 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
113556 2002 TH31 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113557 2002 TP31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113558 2002 TS31 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113559 2002 TT31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113560 2002 TA32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113561 2002 TY33 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113562 2002 TC34 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113563 2002 TO34 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113564 2002 TC35 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
113565 2002 TP35 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113566 2002 TG36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113567 2002 TV36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113568 2002 TY36 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113569 2002 TZ36 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113570 2002 TP37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113571 2002 TY37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113572 2002 TL38 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113573 2002 TR39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113574 2002 TF40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113575 2002 TO40 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113576 2002 TC41 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113577 2002 TM41 02/10/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
113578 2002 TX41 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113579 2002 TT42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113580 2002 TX42 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113581 2002 TU43 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113582 2002 TQ44 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113583 2002 TS45 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113584 2002 TT45 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
113585 2002 TN46 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113586 2002 TT46 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113587 2002 TX46 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113588 2002 TE47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113589 2002 TB48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113590 2002 TM48 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113591 2002 TK49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113592 2002 TM49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113593 2002 TT49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113594 2002 TA50 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113595 2002 TH50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113596 2002 TN50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113597 2002 TZ50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113598 2002 TL51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113599 2002 TW51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113600 2002 TX51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL