Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/114401–114500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114401 2002 YC17 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114402 2002 YW17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114403 2002 YE18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114404 2002 YJ19 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114405 2002 YB20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114406 2002 YG20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114407 2002 YH20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114408 2002 YS20 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
114409 2002 YY21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114410 2002 YO22 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114411 2002 YQ24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114412 2002 YH25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114413 2002 YD26 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114414 2002 YN27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114415 2002 YY27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114416 2002 YY28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114417 2002 YX29 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114418 2002 YO31 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114419 2002 YQ31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114420 2002 YR31 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114421 2002 YJ32 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114422 2002 YL33 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114423 2002 YD36 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114424 2002 YE36 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114425 2003 AV 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
114426 2003 AB2 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114427 2003 AW2 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114428 2003 AB4 03/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114429 2003 AX4 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114430 2003 AT5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114431 2003 AE6 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114432 2003 AN6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114433 2003 AL7 02/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
114434 2003 AM10 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114435 2003 AX10 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114436 2003 AP12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114437 2003 AR12 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114438 2003 AJ13 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114439 2003 AL13 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114440 2003 AB14 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114441 2003 AK14 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
114442 2003 AZ14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114443 2003 AQ17 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114444 2003 AN18 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114445 2003 AQ18 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114446 2003 AS18 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
114447 2003 AM20 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114448 2003 AL21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114449 2003 AJ22 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114450 2003 AN22 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114451 2003 AV23 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114452 2003 AE25 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114453 2003 AG25 04/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114454 2003 AR27 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114455 2003 AX27 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114456 2003 AC28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114457 2003 AD28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114458 2003 AZ29 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114459 2003 AN30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114460 2003 AM31 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114461 2003 AH35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114462 2003 AX35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114463 2003 AD36 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114464 2003 AO36 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114465 2003 AY36 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
114466 2003 AA37 07/01/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
114467 2003 AK37 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114468 2003 AO38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114469 2003 AK39 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114470 2003 AS39 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
114471 2003 AM40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114472 2003 AR40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114473 2003 AT40 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114474 2003 AS41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114475 2003 AX41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114476 2003 AD42 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114477 2003 AQ43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114478 2003 AC44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114479 2003 AR46 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114480 2003 AN49 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114481 2003 AV50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114482 2003 AJ51 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114483 2003 AJ52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114484 2003 AN54 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114485 2003 AJ55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114486 2003 AJ57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114487 2003 AW57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114488 2003 AB58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114489 2003 AP58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114490 2003 AR58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114491 2003 AB60 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114492 2003 AC60 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114493 2003 AW60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114494 2003 AX60 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114495 2003 AB61 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114496 2003 AB62 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
114497 2003 AS63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
114498 2003 AW69 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114499 2003 AN70 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114500 2003 AH71 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL