Danh sách tiểu hành tinh/113401–113500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113401 2002 SV22 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113402 2002 SW22 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113403 2002 ST23 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
113404 2002 SA24 27/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113405 Itomori 2002 SS24 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
113406 2002 SU24 28/09/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
113407 2002 SZ24 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113408 2002 ST25 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
113409 2002 SU25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
113410 2002 SY25 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113411 2002 SD26 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113412 2002 SG26 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113413 2002 SG27 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113414 2002 SS27 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113415 Rauracia 2002 SN28 30/09/2002 Vicques M. Ory 9,2 km MPC · JPL
113416 2002 SH29 28/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113417 2002 SE30 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
113418 2002 SJ33 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
113419 2002 SM33 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
113420 2002 SE34 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113421 2002 SK34 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
113422 2002 SQ36 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113423 2002 SS36 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
113424 2002 SU36 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
113425 2002 SH37 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
113426 2002 SR37 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
113427 2002 SU37 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
113428 2002 SG38 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113429 2002 SV38 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113430 2002 SD39 30/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
113431 2002 SK39 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113432 2002 SO39 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113433 2002 SR39 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113434 2002 SW39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113435 2002 SX39 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
113436 2002 SS40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
113437 2002 SY40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
113438 2002 SD41 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
113439 2002 SJ42 28/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
113440 2002 SR43 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113441 2002 ST43 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113442 2002 SU43 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113443 2002 SX43 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
113444 2002 SH44 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
113445 2002 SL44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
113446 2002 SN44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
113447 2002 ST45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
113448 2002 SZ45 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113449 2002 SB46 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
113450 2002 SQ46 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
113451 2002 SB47 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
113452 2002 SF47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113453 2002 SZ47 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113454 2002 SF48 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113455 2002 SR48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113456 2002 SV48 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113457 2002 SB49 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113458 2002 SH49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113459 2002 SN50 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113460 2002 SV50 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113461 McCay 2002 SX50 30/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
113462 2002 SF51 16/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
113463 2002 SR51 17/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113464 2002 SO53 19/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113465 2002 SX53 21/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113466 2002 SH54 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
113467 2002 SO54 30/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113468 2002 SP55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113469 2002 ST55 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113470 2002 SX55 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113471 2002 SY55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113472 2002 SU56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113473 2002 SB57 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113474 2002 ST57 30/09/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
113475 2002 SV57 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113476 2002 SM58 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
113477 2002 SS58 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113478 2002 ST63 25/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113479 2002 TF 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
113480 2002 TH 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
113481 2002 TL 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113482 2002 TN 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
113483 2002 TO 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
113484 2002 TQ1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
113485 2002 TX1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113486 2002 TE2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
113487 2002 TL2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113488 2002 TR2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
113489 2002 TW2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113490 2002 TB3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
113491 2002 TV3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113492 2002 TW3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
113493 2002 TB4 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113494 2002 TK4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
113495 2002 TD5 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113496 2002 TF5 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113497 2002 TQ5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113498 2002 TU5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
113499 2002 TA6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
113500 2002 TO6 01/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL