Danh sách tiểu hành tinh/113101–113200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113101 2002 RO76 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113102 2002 RR76 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113103 2002 RS76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113104 2002 RT76 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113105 2002 RV76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
113106 2002 RD77 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113107 2002 RM77 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113108 2002 RS77 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113109 2002 RB78 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113110 2002 RH78 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113111 2002 RY78 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113112 2002 RD79 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113113 2002 RH79 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113114 2002 RK79 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113115 2002 RQ79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113116 2002 RC80 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113117 2002 RF80 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
113118 2002 RP80 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113119 2002 RS80 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113120 2002 RH81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113121 2002 RM81 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113122 2002 RP81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113123 2002 RQ81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113124 2002 RV81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113125 2002 RA82 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113126 2002 RK82 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113127 2002 RD83 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113128 2002 RR83 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113129 2002 RZ83 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113130 2002 RA85 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113131 2002 RK86 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113132 2002 RM86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113133 2002 RV86 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113134 2002 RD87 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113135 2002 RF87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113136 2002 RO87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113137 2002 RX87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113138 2002 RZ87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113139 2002 RC88 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113140 2002 RR89 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113141 2002 RZ89 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113142 2002 RB90 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113143 2002 RT92 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113144 2002 RZ92 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
113145 2002 RK93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
113146 2002 RX93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113147 2002 RR94 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113148 2002 RZ94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113149 2002 RC95 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
113150 2002 RS95 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113151 2002 RX95 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113152 2002 RC96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113153 2002 RF96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113154 2002 RJ96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113155 2002 RZ96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113156 2002 RA97 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113157 2002 RU97 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113158 2002 RV97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113159 2002 RW97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113160 2002 RC98 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113161 2002 RF98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113162 2002 RA99 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113163 2002 RM99 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113164 2002 RS99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113165 2002 RB100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113166 2002 RV100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113167 2002 RY100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113168 2002 RH101 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
113169 2002 RP101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113170 2002 RZ101 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113171 2002 RG102 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113172 2002 RN102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113173 2002 RS102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113174 2002 RU102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113175 2002 RW102 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113176 2002 RY102 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113177 2002 RD103 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113178 2002 RG103 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113179 2002 RH104 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113180 2002 RS105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113181 2002 RU105 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113182 2002 RV105 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113183 2002 RZ105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113184 2002 RE106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113185 2002 RF106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
113186 2002 RG106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113187 2002 RN106 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
113188 2002 RP106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113189 2002 RR106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113190 2002 RV106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113191 2002 RJ107 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
113192 2002 RT107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113193 2002 RX107 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
113194 2002 RY107 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113195 2002 RE108 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
113196 2002 RJ108 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113197 2002 RJ110 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113198 2002 RE111 06/09/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
113199 2002 RM111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113200 2002 RP111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL