Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/113801–113900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113801 2002 TM205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113802 2002 TD206 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113803 2002 TJ206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113804 2002 TA207 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113805 2002 TF207 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113806 2002 TM208 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113807 2002 TB209 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113808 2002 TC209 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
113809 2002 TC210 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113810 2002 TG210 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113811 2002 TZ210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113812 2002 TK211 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113813 2002 TN212 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113814 2002 TG213 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113815 2002 TA215 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
113816 2002 TM216 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113817 2002 TN216 06/10/2002 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
113818 2002 TR216 06/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113819 2002 TQ217 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
113820 2002 TX218 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113821 2002 TM221 06/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113822 2002 TS221 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113823 2002 TY221 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113824 2002 TG222 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113825 2002 TS223 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
113826 2002 TV223 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113827 2002 TG225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
113828 2002 TC226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113829 2002 TN226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
113830 2002 TA227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
113831 2002 TC227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
113832 2002 TP227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
113833 2002 TC229 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113834 2002 TH231 08/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
113835 2002 TP231 08/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
113836 2002 TR231 08/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
113837 2002 TT232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113838 2002 TX232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113839 2002 TG235 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113840 2002 TH236 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113841 2002 TO236 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
113842 2002 TR236 06/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
113843 2002 TG237 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113844 2002 TV237 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
113845 2002 TD238 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113846 2002 TV239 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113847 2002 TR240 06/10/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
113848 2002 TH241 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113849 2002 TL241 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113850 2002 TG242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113851 2002 TL242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
113852 2002 TF245 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
113853 2002 TK246 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113854 2002 TN246 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113855 2002 TL249 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
113856 2002 TB250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113857 2002 TT250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113858 2002 TY252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113859 2002 TM253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
113860 2002 TE254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
113861 2002 TZ254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
113862 2002 TD255 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
113863 2002 TG255 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
113864 2002 TN255 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113865 2002 TR255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113866 2002 TZ256 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113867 2002 TA258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113868 2002 TR258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113869 2002 TV258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113870 2002 TC259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113871 2002 TH259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113872 2002 TM259 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113873 2002 TT259 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113874 2002 TY259 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113875 2002 TP260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113876 2002 TE261 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113877 2002 TG261 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113878 2002 TR261 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113879 2002 TB262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113880 2002 TP262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113881 2002 TB264 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113882 2002 TF264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113883 2002 TD265 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113884 2002 TS265 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113885 2002 TU265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113886 2002 TG266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113887 2002 TC267 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113888 2002 TG267 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113889 2002 TL267 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113890 2002 TA270 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113891 2002 TG270 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113892 2002 TL270 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113893 2002 TN270 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113894 2002 TP271 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113895 2002 TR271 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113896 2002 TB272 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113897 2002 TF273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113898 2002 TT273 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113899 2002 TO274 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113900 2002 TR274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL