Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/112901–113000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112901 2002 QK51 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
112902 2002 QO52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
112903 2002 QB53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
112904 2002 QS53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
112905 2002 QD54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
112906 2002 QP54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
112907 2002 QR54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
112908 2002 QX54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
112909 2002 QL56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112910 2002 QY56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
112911 2002 QB57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
112912 2002 QF58 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
112913 2002 QP58 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
112914 2002 QA59 17/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
112915 2002 QC60 16/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112916 2002 QM60 17/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112917 2002 QQ61 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112918 2002 QD62 17/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112919 2002 QQ62 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112920 2002 QR62 28/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
112921 2002 QC63 17/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112922 2002 QN63 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112923 2002 QA65 27/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
112924 2002 QD65 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112925 2002 QE65 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112926 2002 QJ66 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112927 2002 QU66 18/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112928 2002 QZ66 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112929 2002 QN67 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
112930 2002 QW67 17/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112931 2002 QW68 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112932 2002 RQ2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
112933 2002 RT2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
112934 2002 RG3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
112935 2002 RH3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
112936 2002 RO3 01/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112937 2002 RU3 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
112938 2002 RK4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112939 2002 RP4 03/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112940 2002 RK5 03/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112941 2002 RD6 01/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
112942 2002 RN6 01/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
112943 2002 RU6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112944 2002 RV6 01/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
112945 2002 RA7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
112946 2002 RZ7 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
112947 2002 RQ8 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
112948 2002 RX8 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112949 2002 RG9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112950 2002 RK9 04/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
112951 2002 RZ9 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112952 2002 RJ10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112953 2002 RF11 04/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112954 2002 RM12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
112955 2002 RS12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
112956 2002 RH13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
112957 2002 RP13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
112958 2002 RX13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
112959 2002 RZ13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
112960 2002 RB14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
112961 2002 RE14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
112962 2002 RV14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
112963 2002 RV15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
112964 2002 RW15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
112965 2002 RU16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
112966 2002 RA19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
112967 2002 RF19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
112968 2002 RH19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
112969 2002 RL19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
112970 2002 RN19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
112971 2002 RA20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
112972 2002 RJ20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
112973 2002 RK20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
112974 2002 RP20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
112975 2002 RX20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
112976 2002 RF22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
112977 2002 RE23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
112978 2002 RY23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
112979 2002 RK24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
112980 2002 RT24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
112981 2002 RK25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
112982 2002 RA27 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112983 2002 RV27 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
112984 2002 RF28 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
112985 2002 RS28 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
112986 2002 RJ29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
112987 2002 RK31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
112988 2002 RO31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
112989 2002 RB32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
112990 2002 RN32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
112991 2002 RG33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
112992 2002 RX33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
112993 2002 RY33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
112994 2002 RP34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
112995 2002 RD35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
112996 2002 RF37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
112997 2002 RK37 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112998 2002 RN37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
112999 2002 RG38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
113000 2002 RL38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL