Danh sách tiểu hành tinh/112801–112900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112801 2002 PS168 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112802 2002 PU168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112803 2002 QG 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112804 2002 QR 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
112805 2002 QL2 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
112806 2002 QT2 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
112807 2002 QV2 16/08/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
112808 2002 QW2 16/08/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
112809 2002 QA3 16/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
112810 2002 QB3 16/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112811 2002 QD3 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
112812 2002 QG3 16/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
112813 2002 QT3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112814 2002 QC5 16/08/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
112815 2002 QF5 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
112816 2002 QO5 16/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112817 2002 QR5 16/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
112818 2002 QT5 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
112819 2002 QM7 16/08/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
112820 2002 QQ7 16/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112821 2002 QX7 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112822 2002 QG8 19/08/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
112823 2002 QR8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112824 2002 QA9 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112825 2002 QN9 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112826 2002 QQ9 20/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
112827 2002 QS9 20/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112828 2002 QE10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112829 2002 QF11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112830 2002 QP12 26/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112831 2002 QJ14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
112832 2002 QX14 26/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112833 2002 QH15 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112834 2002 QQ16 26/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112835 2002 QL17 28/08/2002 Bagnall Beach G. Crawford 2,6 km MPC · JPL
112836 2002 QM17 27/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112837 2002 QS17 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112838 2002 QZ17 28/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112839 2002 QJ18 28/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
112840 2002 QN18 26/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112841 2002 QQ19 27/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112842 2002 QU19 28/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
112843 2002 QM20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112844 2002 QW20 28/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112845 2002 QX20 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112846 2002 QZ20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112847 2002 QA21 28/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112848 2002 QE21 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112849 2002 QH21 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112850 2002 QX22 27/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112851 2002 QM23 27/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112852 2002 QT24 27/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112853 2002 QM25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
112854 2002 QP27 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112855 2002 QJ28 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112856 2002 QS29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112857 2002 QX29 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112858 2002 QY29 29/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112859 2002 QZ29 29/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
112860 2002 QF30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112861 2002 QE31 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112862 2002 QG31 29/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112863 2002 QM31 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112864 2002 QZ32 29/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112865 2002 QE33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112866 2002 QM33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112867 2002 QQ34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112868 2002 QT34 29/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112869 2002 QH35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112870 2002 QC36 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112871 2002 QT36 29/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
112872 2002 QG37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
112873 2002 QQ38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
112874 2002 QX38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
112875 2002 QM40 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112876 2002 QP40 30/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
112877 2002 QR40 28/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112878 2002 QC41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112879 2002 QG41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112880 2002 QC42 29/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112881 2002 QV42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112882 2002 QC43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112883 2002 QJ43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112884 2002 QL43 30/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112885 2002 QP43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112886 2002 QU43 30/08/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
112887 2002 QQ44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
112888 2002 QR44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
112889 2002 QV45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
112890 2002 QO46 30/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112891 2002 QG47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
112892 2002 QS47 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112893 2002 QF48 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
112894 2002 QM48 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112895 2002 QQ48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
112896 2002 QS48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
112897 2002 QD49 29/08/2002 Palomar R. Matson 5,7 km MPC · JPL
112898 2002 QX49 29/08/2002 Palomar R. Matson 3,7 km MPC · JPL
112899 2002 QL50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
112900 Tonyhoffman 2002 QS50 20/08/2002 Palomar R. Matson 2,3 km MPC · JPL