Danh sách tiểu hành tinh/112701–112800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112701 2002 PX105 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112702 2002 PJ106 12/08/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
112703 2002 PS106 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
112704 2002 PZ106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112705 2002 PX107 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
112706 2002 PM108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112707 2002 PD109 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112708 2002 PG109 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
112709 2002 PW109 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
112710 2002 PS110 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112711 2002 PT110 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
112712 2002 PO111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112713 2002 PU111 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112714 2002 PX111 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112715 2002 PW113 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
112716 2002 PN115 12/08/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
112717 2002 PX115 13/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112718 2002 PK116 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112719 2002 PO116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
112720 2002 PY116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
112721 2002 PA118 13/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112722 2002 PB118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
112723 2002 PC119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
112724 2002 PE119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
112725 2002 PO119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
112726 2002 PN120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
112727 2002 PY120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
112728 2002 PQ121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
112729 2002 PP122 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112730 2002 PU124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
112731 2002 PW125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112732 2002 PH126 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112733 2002 PP126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112734 2002 PX126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112735 2002 PM127 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112736 2002 PX127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112737 2002 PE128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112738 2002 PK128 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112739 2002 PX128 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112740 2002 PA129 14/08/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
112741 2002 PK129 15/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112742 2002 PM130 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
112743 2002 PR130 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
112744 2002 PG132 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112745 2002 PK132 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
112746 2002 PR132 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112747 2002 PU132 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
112748 2002 PV132 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
112749 2002 PV133 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
112750 2002 PV134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112751 2002 PW134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112752 2002 PA135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112753 2002 PC135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112754 2002 PD135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112755 2002 PV135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112756 2002 PB136 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112757 2002 PF136 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112758 2002 PN136 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112759 2002 PX137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112760 2002 PD140 13/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
112761 2002 PF140 14/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
112762 2002 PN140 15/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
112763 2002 PE141 01/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
112764 2002 PA154 08/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
112765 2002 PR155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
112766 2002 PJ156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,6 km MPC · JPL
112767 2002 PO156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
112768 2002 PS156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
112769 2002 PU156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
112770 2002 PK157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
112771 2002 PU157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
112772 2002 PZ157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
112773 2002 PD158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
112774 2002 PQ158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
112775 2002 PR158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
112776 2002 PA159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
112777 2002 PD159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
112778 2002 PJ159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
112779 2002 PK160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
112780 2002 PO160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
112781 2002 PR160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
112782 2002 PU160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
112783 2002 PC161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
112784 2002 PD161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
112785 2002 PK161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
112786 2002 PM161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
112787 2002 PH162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,1 km MPC · JPL
112788 2002 PC163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
112789 2002 PR163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112790 2002 PC164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
112791 2002 PE164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
112792 2002 PF164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
112793 2002 PH164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
112794 2002 PV164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112795 2002 PC165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
112796 2002 PE165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
112797 Grantjudy 2002 PH165 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
112798 Kelindsey 2002 PR165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
112799 2002 PS165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
112800 2002 PD168 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL