Danh sách tiểu hành tinh/112601–112700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112601 2002 PN60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112602 2002 PP60 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112603 2002 PW60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112604 2002 PX60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112605 2002 PZ60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112606 2002 PL61 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112607 2002 PT62 08/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112608 2002 PC63 08/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112609 2002 PE63 08/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112610 2002 PE64 03/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112611 2002 PQ64 03/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112612 2002 PX64 04/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
112613 2002 PL65 04/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112614 2002 PM67 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112615 2002 PW67 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112616 2002 PD68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112617 2002 PW69 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
112618 2002 PZ69 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
112619 2002 PR70 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112620 2002 PT70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112621 2002 PV70 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
112622 2002 PY70 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
112623 2002 PB71 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112624 2002 PM73 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112625 2002 PO73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112626 2002 PV74 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
112627 2002 PX75 08/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
112628 2002 PF76 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112629 2002 PY76 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112630 2002 PA77 11/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112631 2002 PT77 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
112632 2002 PM78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112633 2002 PR78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112634 2002 PV78 11/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
112635 2002 PZ78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112636 2002 PJ79 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112637 2002 PK80 06/08/2002 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
112638 2002 PQ81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112639 2002 PT81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112640 2002 PW81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112641 2002 PC82 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112642 2002 PE82 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112643 2002 PP82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112644 2002 PV82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112645 2002 PX82 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112646 2002 PJ83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112647 2002 PQ83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112648 2002 PR83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112649 2002 PA84 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
112650 2002 PF84 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112651 2002 PK84 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
112652 2002 PB85 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112653 2002 PN85 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112654 2002 PP85 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112655 2002 PT85 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112656 Gines 2002 PM86 12/08/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
112657 2002 PO86 13/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
112658 2002 PQ86 13/08/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
112659 2002 PS86 13/08/2002 Tenagra Tenagra Obs. 2,9 km MPC · JPL
112660 2002 PX86 14/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
112661 2002 PR87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112662 2002 PE88 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112663 2002 PK88 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112664 2002 PN89 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112665 2002 PY89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112666 2002 PK91 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112667 2002 PR91 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112668 2002 PH92 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112669 2002 PM92 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
112670 2002 PT93 11/08/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
112671 2002 PV94 12/08/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
112672 2002 PW94 12/08/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
112673 2002 PA95 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112674 2002 PJ95 13/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112675 2002 PK95 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112676 2002 PQ95 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112677 2002 PW95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112678 2002 PD96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112679 2002 PL96 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112680 2002 PS96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112681 2002 PX96 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
112682 2002 PX97 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112683 2002 PG98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112684 2002 PX98 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112685 2002 PY98 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112686 2002 PD99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112687 2002 PF99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112688 2002 PH99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112689 2002 PR99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112690 2002 PB100 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
112691 2002 PN100 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
112692 2002 PB101 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112693 2002 PF101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112694 2002 PO101 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
112695 2002 PY101 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112696 2002 PJ102 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112697 2002 PC103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112698 2002 PP103 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112699 2002 PH104 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112700 2002 PY104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL