Danh sách tiểu hành tinh/112501–112600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112501 2002 PT15 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112502 2002 PA18 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112503 2002 PU18 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112504 2002 PT19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112505 2002 PM21 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112506 2002 PV21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112507 2002 PE22 06/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112508 2002 PF22 06/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112509 2002 PV22 06/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
112510 2002 PO23 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112511 2002 PP24 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112512 2002 PV24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112513 2002 PA25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112514 2002 PA26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112515 2002 PC26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112516 2002 PG26 06/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112517 2002 PT27 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112518 2002 PG28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112519 2002 PL28 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112520 2002 PD29 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112521 2002 PK29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112522 2002 PA30 06/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
112523 2002 PF30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112524 2002 PS30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112525 2002 PQ31 06/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
112526 2002 PJ32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112527 2002 PJ33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
112528 2002 PF35 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112529 2002 PR35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112530 2002 PH36 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
112531 2002 PK36 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112532 2002 PY37 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112533 2002 PC38 06/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
112534 2002 PG38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112535 2002 PQ38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112536 2002 PS38 06/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112537 2002 PK39 07/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112538 2002 PU39 07/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
112539 2002 PB40 08/08/2002 Emerald Lane L. Ball 7,1 km MPC · JPL
112540 2002 PE40 10/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
112541 2002 PL40 08/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112542 2002 PN40 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112543 2002 PP41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112544 2002 PY41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112545 2002 PD42 05/08/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
112546 2002 PF42 05/08/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
112547 2002 PK42 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112548 2002 PL42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112549 2002 PZ42 11/08/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 2,0 km MPC · JPL
112550 2002 PY43 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112551 2002 PA44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112552 2002 PB44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112553 2002 PK44 05/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
112554 2002 PP44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112555 2002 PF45 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112556 2002 PD46 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112557 2002 PE46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112558 2002 PS46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112559 2002 PB47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112560 2002 PD47 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112561 2002 PM47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
112562 2002 PA48 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
112563 2002 PC48 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112564 2002 PZ49 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112565 2002 PA50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112566 2002 PE50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112567 2002 PL50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112568 2002 PR50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112569 2002 PS50 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112570 2002 PV50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112571 2002 PX50 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112572 2002 PO51 08/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
112573 2002 PU51 08/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112574 2002 PW51 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112575 2002 PH52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112576 2002 PY52 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112577 2002 PA53 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
112578 2002 PN54 05/08/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
112579 2002 PT54 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112580 2002 PV54 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112581 2002 PY54 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112582 2002 PZ54 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112583 2002 PT55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112584 2002 PY55 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
112585 2002 PD56 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112586 2002 PS56 09/08/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
112587 2002 PU56 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112588 2002 PB57 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112589 2002 PD57 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
112590 2002 PJ57 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
112591 2002 PK57 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112592 2002 PP57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112593 2002 PS57 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112594 2002 PQ58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112595 2002 PR58 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
112596 2002 PZ58 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
112597 2002 PA59 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112598 2002 PE59 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112599 2002 PQ59 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112600 2002 PJ60 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL