Danh sách tiểu hành tinh/112401–112500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112401 2002 NN37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112402 2002 NO37 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
112403 2002 NZ37 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
112404 2002 NC38 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112405 2002 NS38 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112406 2002 NJ39 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112407 2002 NU39 14/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112408 2002 NE40 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112409 2002 NN40 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112410 2002 NT40 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112411 2002 NN41 14/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112412 2002 NH42 14/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112413 2002 NQ42 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112414 2002 NV42 15/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112415 2002 NW42 15/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
112416 2002 NB43 15/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112417 2002 NJ43 15/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112418 2002 NY44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112419 2002 NH45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112420 2002 NF46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112421 2002 NT46 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
112422 2002 NU46 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
112423 2002 NH47 14/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112424 2002 NU47 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112425 2002 NX47 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112426 2002 NO48 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
112427 2002 NC49 15/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112428 2002 NP50 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112429 2002 NC51 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112430 2002 NJ51 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112431 2002 NV52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112432 2002 ND53 14/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112433 2002 NC57 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
112434 2002 OD 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
112435 2002 OO 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112436 2002 OG1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112437 2002 OA2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112438 2002 OJ2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112439 2002 OB3 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112440 2002 OG3 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112441 2002 OL3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112442 2002 OM3 17/07/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
112443 2002 OF4 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
112444 2002 OR4 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
112445 2002 OS5 20/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
112446 2002 OV6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112447 2002 OB7 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112448 2002 OJ7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112449 2002 OD8 18/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
112450 2002 OF8 18/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112451 2002 OU8 21/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112452 2002 OY8 21/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112453 2002 OC9 21/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112454 2002 OQ9 21/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112455 2002 OQ10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112456 2002 OR10 22/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112457 2002 OT10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112458 2002 OX10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112459 2002 OG11 16/07/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
112460 2002 OW12 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
112461 2002 OX12 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
112462 2002 OJ13 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112463 2002 OO13 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
112464 2002 OQ13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112465 2002 OR13 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112466 2002 OE14 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112467 2002 OM14 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112468 2002 OF15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112469 2002 OV17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112470 2002 OK18 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112471 2002 OU18 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
112472 2002 OC19 20/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112473 2002 ON19 21/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
112474 2002 OB21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112475 2002 OE21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112476 2002 OG23 30/07/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
112477 2002 OU23 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
112478 2002 OJ24 30/07/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
112479 2002 OE25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
112480 2002 OF25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112481 2002 OZ25 30/07/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
112482 2002 OJ26 24/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112483 2002 PA 01/08/2002 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
112484 2002 PB1 04/08/2002 Emerald Lane L. Ball 4,3 km MPC · JPL
112485 2002 PJ1 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112486 2002 PT1 02/08/2002 El Centro Desert Wanderer Obs. 1,8 km MPC · JPL
112487 2002 PO2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112488 2002 PY2 03/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
112489 2002 PG3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112490 2002 PB5 04/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112491 2002 PH5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112492 2002 PA6 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
112493 2002 PR6 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112494 2002 PJ8 05/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112495 2002 PQ10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112496 2002 PR10 05/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112497 2002 PU10 05/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112498 2002 PU11 08/08/2002 Farpoint G. Hug 3,2 km MPC · JPL
112499 2002 PC14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112500 2002 PP15 06/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL