Danh sách tiểu hành tinh/113001–113100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113001 2002 RT38 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113002 2002 RW38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
113003 2002 RY38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
113004 2002 RD39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
113005 2002 RF39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
113006 2002 RG39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
113007 2002 RJ39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113008 2002 RQ39 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113009 2002 RY39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113010 2002 RZ39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113011 2002 RL40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113012 2002 RP40 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
113013 2002 RS40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113014 2002 RG41 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113015 2002 RN41 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113016 2002 RO41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113017 2002 RK42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113018 2002 RQ42 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113019 2002 RW42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113020 2002 RJ43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113021 2002 RO43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113022 2002 RB44 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113023 2002 RU44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113024 2002 RW44 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113025 2002 RK45 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113026 2002 RR45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113027 2002 RH46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113028 2002 RL46 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113029 2002 RZ46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113030 2002 RF47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113031 2002 RL47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113032 2002 RH48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113033 2002 RL48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113034 2002 RM48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113035 2002 RN48 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113036 2002 RR48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113037 2002 RS48 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113038 2002 RG49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113039 2002 RH49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113040 2002 RL49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113041 2002 RS49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113042 2002 RO50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113043 2002 RR50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113044 2002 RJ51 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113045 2002 RM51 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113046 2002 RR51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113047 2002 RW51 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
113048 2002 RY51 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113049 2002 RM52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113050 2002 RR52 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113051 2002 RQ53 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113052 2002 RU53 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113053 2002 RW53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113054 2002 RO54 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113055 2002 RQ54 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113056 2002 RL55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
113057 2002 RM55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113058 2002 RY55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113059 2002 RF56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
113060 2002 RE57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113061 2002 RA58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113062 2002 RW58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113063 2002 RF59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
113064 2002 RU59 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113065 2002 RB60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
113066 2002 RK60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113067 2002 RN60 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113068 2002 RS60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113069 2002 RM61 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113070 2002 RN61 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113071 2002 RK62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113072 2002 RM62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113073 2002 RO62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113074 2002 RP62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113075 2002 RB63 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113076 2002 RN63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113077 2002 RR63 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113078 2002 RU63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113079 2002 RD64 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113080 2002 RP64 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113081 2002 RU64 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113082 2002 RW64 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113083 2002 RC65 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
113084 2002 RG65 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113085 2002 RA66 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113086 2002 RQ67 03/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113087 2002 RE69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
113088 2002 RA70 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113089 2002 RR70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113090 2002 RK71 04/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113091 2002 RO71 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
113092 2002 RT71 05/09/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
113093 2002 RM72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113094 2002 RT72 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113095 2002 RU72 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113096 2002 RO73 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113097 2002 RK74 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113098 2002 RV74 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113099 2002 RX75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113100 2002 RC76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL