Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/112101–112200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112101 2002 JB35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112102 2002 JL35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112103 2002 JF36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112104 2002 JV37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112105 2002 JX37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
112106 2002 JF38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112107 2002 JT38 09/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112108 2002 JC39 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112109 2002 JD39 09/05/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
112110 2002 JP39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
112111 2002 JC40 08/05/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
112112 2002 JF41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112113 2002 JP43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112114 2002 JE44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112115 2002 JR44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112116 2002 JW44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112117 2002 JX44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112118 2002 JQ46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112119 2002 JR46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112120 2002 JS46 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
112121 2002 JT46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112122 2002 JY46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112123 2002 JZ46 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
112124 2002 JS47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112125 2002 JT47 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
112126 2002 JV47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112127 2002 JW47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112128 2002 JA48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112129 2002 JG48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112130 2002 JF49 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
112131 2002 JA50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112132 2002 JF50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112133 2002 JL52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112134 2002 JO52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112135 2002 JS52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112136 2002 JB53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112137 2002 JE56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112138 2002 JE58 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112139 2002 JV58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112140 2002 JQ59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112141 2002 JT59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112142 2002 JV61 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112143 2002 JY62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112144 2002 JS63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112145 2002 JL64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112146 2002 JZ64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112147 2002 JH65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112148 2002 JK65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112149 2002 JJ67 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112150 2002 JK69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112151 2002 JF71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112152 2002 JO71 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112153 2002 JP71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112154 2002 JA72 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112155 2002 JC73 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112156 2002 JX73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112157 2002 JK75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112158 2002 JL76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112159 2002 JD77 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112160 2002 JG77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112161 2002 JH78 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
112162 2002 JS78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112163 2002 JZ79 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112164 2002 JH80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112165 2002 JO80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112166 2002 JT80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112167 2002 JM81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112168 2002 JR81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112169 2002 JX81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112170 2002 JQ91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112171 2002 JQ93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112172 2002 JY93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112173 2002 JP94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112174 2002 JV94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112175 2002 JP95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112176 2002 JT95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112177 2002 JA96 11/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
112178 2002 JZ96 11/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112179 2002 JO97 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112180 2002 JE98 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112181 2002 JJ98 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112182 2002 JV98 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
112183 2002 JD100 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112184 2002 JG100 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112185 2002 JU101 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112186 2002 JJ102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112187 2002 JP102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112188 2002 JL104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112189 2002 JO104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112190 2002 JF105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112191 2002 JU105 12/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112192 2002 JR106 11/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112193 2002 JA109 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112194 2002 JG110 11/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
112195 2002 JM110 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112196 2002 JC111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112197 2002 JV111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112198 2002 JB112 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112199 2002 JV113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112200 2002 JG117 04/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL