Danh sách tiểu hành tinh/112001–112100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112001 2002 GW137 12/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
112002 2002 GH138 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
112003 2002 GB139 13/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112004 2002 GM144 11/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112005 2002 GL146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112006 2002 GH151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112007 2002 GG153 12/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112008 2002 GA154 12/04/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
112009 2002 GO154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112010 2002 GR154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112011 2002 GW158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112012 2002 GL159 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112013 2002 GP161 14/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
112014 2002 GE163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112015 2002 GX163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112016 2002 GC164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112017 2002 GA165 14/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112018 2002 GM165 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112019 2002 GL168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112020 2002 GW168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112021 2002 GY175 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
112022 2002 GG176 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112023 2002 GO178 10/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112024 2002 HY1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112025 2002 HE3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112026 2002 HZ4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112027 2002 HL5 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112028 2002 HZ6 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
112029 2002 HB7 19/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112030 2002 HF7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
112031 2002 HH7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
112032 2002 HJ8 18/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112033 2002 HO9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112034 2002 HT9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112035 2002 HW10 18/04/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
112036 2002 HZ11 30/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112037 2002 HH12 30/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112038 2002 HL12 30/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112039 2002 HU13 21/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112040 2002 HU14 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112041 2002 JG 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
112042 2002 JR1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
112043 2002 JB2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
112044 2002 JO4 05/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112045 2002 JP4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112046 2002 JR7 04/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
112047 2002 JG8 06/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112048 2002 JL8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112049 2002 JP8 06/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112050 2002 JF9 07/05/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
112051 2002 JL9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
112052 2002 JG10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112053 2002 JE13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
112054 2002 JF13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
112055 2002 JH13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
112056 2002 JK13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
112057 2002 JO13 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
112058 2002 JR13 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112059 2002 JS13 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112060 2002 JT13 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112061 2002 JT14 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
112062 2002 JD15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112063 2002 JA16 07/05/2002 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
112064 2002 JL16 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112065 2002 JM16 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112066 2002 JC17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112067 2002 JD17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112068 2002 JN17 07/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112069 2002 JD18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112070 2002 JR19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112071 2002 JV20 07/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112072 2002 JF21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
112073 2002 JP21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
112074 2002 JC22 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112075 2002 JE22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112076 2002 JG22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112077 2002 JL22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112078 2002 JO23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112079 2002 JV24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112080 2002 JA25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112081 2002 JG25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112082 2002 JX25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112083 2002 JC26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112084 2002 JQ26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112085 2002 JK27 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
112086 2002 JO27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112087 2002 JY27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112088 2002 JZ27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112089 2002 JM28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112090 2002 JD30 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112091 2002 JU30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112092 2002 JA31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112093 2002 JM31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112094 2002 JB32 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112095 2002 JT32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112096 2002 JA33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112097 2002 JG33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112098 2002 JL33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112099 2002 JZ33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112100 2002 JZ34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL