Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/111801–111900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111801 2002 CZ245 15/02/2002 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
111802 2002 CA248 15/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111803 2002 CH248 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111804 2002 CE256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
111805 2002 CZ256 04/02/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
111806 2002 CP270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
111807 2002 CC273 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
111808 2002 CE273 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
111809 2002 CF274 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111810 2002 CT276 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111811 2002 CN283 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111812 2002 CW289 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111813 2002 CF296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111814 2002 CW299 10/02/2002 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
111815 2002 CS303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
111816 2002 CL304 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111817 2002 DF 16/02/2002 Farpoint G. Hug 5,6 km MPC · JPL
111818 Deforest 2002 DT 17/02/2002 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 5,6 km MPC · JPL
111819 2002 DD1 16/02/2002 Uccle T. Pauwels 19 km MPC · JPL
111820 2002 DK1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
111821 2002 DS2 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111822 2002 DW2 17/02/2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,7 km MPC · JPL
111823 2002 DE3 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111824 2002 DS3 22/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111825 2002 DJ15 16/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
111826 2002 DB19 22/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111827 2002 ED1 05/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111828 2002 EV1 05/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111829 2002 EA6 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
111830 2002 EO9 14/03/2002 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
111831 2002 EB10 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111832 2002 EU10 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111833 2002 EN12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
111834 2002 EK13 05/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111835 2002 EL16 06/03/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
111836 2002 ET20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111837 2002 EW20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111838 2002 EX20 10/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111839 2002 EU21 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
111840 2002 EA22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
111841 2002 EU26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
111842 2002 EA29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111843 2002 EH30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111844 2002 EX30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111845 2002 EA31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111846 2002 EX31 09/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
111847 2002 EL35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
111848 2002 EA40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111849 2002 EU40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111850 2002 EL41 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111851 2002 EO49 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
111852 2002 EJ55 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111853 2002 EV62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111854 2002 EN65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111855 2002 EM67 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111856 2002 EC69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111857 2002 EB71 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111858 2002 EO72 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111859 2002 EW73 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111860 2002 EQ74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111861 2002 EJ83 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
111862 2002 EO86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111863 2002 EW86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111864 2002 EZ86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111865 2002 EN87 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111866 2002 EJ89 12/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111867 2002 EN89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111868 2002 EB90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111869 2002 EN91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111870 2002 EL97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111871 2002 EH98 11/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111872 2002 ED100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
111873 2002 ED101 06/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111874 2002 EO101 06/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
111875 2002 EA102 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111876 2002 ED111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
111877 2002 EM111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
111878 2002 EE112 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111879 2002 EZ114 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
111880 2002 ER115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
111881 2002 EM126 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111882 2002 EC130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
111883 2002 EU132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
111884 2002 EU135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
111885 2002 EO139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
111886 2002 ET142 12/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
111887 2002 EC147 14/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
111888 2002 EE151 15/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
111889 2002 EC152 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111890 2002 EK153 15/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
111891 2002 FV1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 11 km MPC · JPL
111892 2002 FU2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
111893 2002 FW2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
111894 2002 FD3 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111895 2002 FH3 17/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111896 2002 FL4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
111897 2002 FP4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
111898 2002 FF5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111899 2002 FD11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111900 2002 FS15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL