Danh sách tiểu hành tinh/111701–111800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111701 2002 CE20 04/02/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
111702 2002 CE22 05/02/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
111703 2002 CZ22 05/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
111704 2002 CQ24 06/02/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
111705 2002 CM25 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111706 2002 CH26 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111707 2002 CL26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111708 2002 CP26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111709 2002 CV26 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
111710 2002 CP27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111711 2002 CT27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111712 2002 CV29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111713 2002 CX33 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111714 2002 CM34 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111715 2002 CO34 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111716 2002 CG35 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111717 2002 CE36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111718 2002 CJ38 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111719 2002 CR38 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111720 2002 CU41 07/02/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
111721 2002 CN42 07/02/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
111722 2002 CF43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
111723 2002 CV45 08/02/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
111724 2002 CC48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
111725 2002 CE50 03/02/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
111726 2002 CH50 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
111727 2002 CR50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
111728 2002 CZ51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
111729 2002 CX52 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111730 2002 CR56 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111731 2002 CY57 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111732 2002 CW60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111733 2002 CB61 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111734 2002 CB65 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111735 2002 CT74 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
111736 2002 CH76 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
111737 2002 CN77 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
111738 2002 CY78 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111739 2002 CB84 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111740 2002 CD85 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111741 2002 CL85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111742 2002 CR86 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111743 2002 CA94 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
111744 2002 CY99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111745 2002 CA103 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111746 2002 CE107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111747 2002 CZ108 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
111748 2002 CE112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111749 2002 CK113 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111750 2002 CR113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111751 2002 CU114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111752 2002 CO115 08/02/2002 Needville Needville Obs. 3,5 km MPC · JPL
111753 2002 CE116 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111754 2002 CJ119 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111755 2002 CK119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111756 2002 CE121 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111757 2002 CX121 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111758 2002 CR125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111759 2002 CK126 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111760 2002 CT127 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111761 2002 CZ130 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111762 2002 CL131 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111763 2002 CR132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111764 2002 CO134 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111765 2002 CF136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111766 2002 CO139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111767 2002 CB140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111768 2002 CY144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111769 2002 CQ152 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111770 2002 CY152 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
111771 2002 CZ152 11/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
111772 2002 CB153 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111773 2002 CX153 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
111774 2002 CK159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111775 2002 CD161 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
111776 2002 CX164 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
111777 2002 CG166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111778 2002 CR166 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111779 2002 CD168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111780 2002 CR174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111781 2002 CF175 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111782 2002 CK176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111783 2002 CJ181 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111784 2002 CO186 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111785 2002 CQ186 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
111786 2002 CZ213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111787 2002 CM216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111788 2002 CR235 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111789 2002 CQ236 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111790 2002 CQ238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111791 2002 CJ239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111792 2002 CR239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111793 2002 CG240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111794 2002 CK240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111795 2002 CX240 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111796 2002 CS241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111797 2002 CK242 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111798 2002 CW242 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111799 2002 CB244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111800 2002 CT244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL