Danh sách tiểu hành tinh/112301–112400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112301 2002 LY42 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112302 2002 LC44 09/06/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112303 2002 LK44 04/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112304 2002 LJ46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
112305 2002 LL46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
112306 2002 LL47 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112307 2002 LQ47 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112308 2002 LR47 12/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112309 2002 LQ48 10/06/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112310 2002 LV48 12/06/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112311 2002 LV54 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112312 2002 LW54 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112313 Larrylines 2002 LL55 12/06/2002 Needville Needville Obs. 1,8 km MPC · JPL
112314 2002 LN56 09/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
112315 2002 LA59 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
112316 2002 LC59 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112317 2002 LO59 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112318 2002 LD60 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112319 2002 MM 17/06/2002 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
112320 2002 MB1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
112321 2002 MY1 16/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112322 2002 MC2 16/06/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
112323 2002 MF2 16/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112324 2002 MA3 24/06/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112325 2002 MD3 17/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112326 2002 MM4 22/06/2002 La Palma La Palma Obs. 1,6 km MPC · JPL
112327 2002 MR4 26/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112328 Klinkerfues 2002 MU4 16/06/2002 Palomar M. Meyer 1,3 km MPC · JPL
112329 2002 NY 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
112330 2002 NC1 05/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
112331 2002 NM1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112332 2002 NT1 06/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
112333 2002 NA2 06/07/2002 Needville Needville Obs. 1,4 km MPC · JPL
112334 2002 ND4 01/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112335 2002 NE4 01/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112336 2002 NJ4 03/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112337 2002 NR4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
112338 Seneseconte 2002 NX5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
112339 2002 NF6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
112340 2002 NN6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
112341 2002 NY6 09/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112342 2002 NB7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112343 2002 NE7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112344 2002 NW8 01/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112345 2002 ND9 01/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112346 2002 NC10 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
112347 2002 NS10 04/07/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
112348 2002 NU10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112349 2002 NA11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112350 2002 NG11 04/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112351 2002 NO11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112352 2002 NK12 04/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112353 2002 NB13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112354 2002 NE13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
112355 2002 NU14 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
112356 2002 NY14 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112357 2002 NV15 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112358 2002 NH16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112359 2002 NJ16 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
112360 2002 NU17 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
112361 2002 NB18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112362 2002 ND18 09/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
112363 2002 NH18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112364 2002 NK18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112365 2002 NS18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112366 2002 NU18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112367 2002 NV18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112368 2002 NC19 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112369 2002 NV19 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
112370 2002 NO20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112371 2002 NV20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112372 2002 NW21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112373 2002 NM22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112374 2002 NC24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112375 2002 ND24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112376 2002 NF24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112377 2002 NP24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112378 2002 NV25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112379 2002 NW25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112380 2002 NN27 09/07/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
112381 2002 NR27 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112382 2002 NV27 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112383 2002 NL28 12/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112384 2002 NO28 12/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112385 2002 NY28 13/07/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
112386 2002 NL29 14/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
112387 2002 NM29 14/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
112388 2002 NU29 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112389 2002 NC31 15/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
112390 2002 NN31 08/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112391 2002 NZ32 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
112392 2002 NA33 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112393 2002 ND33 13/07/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
112394 2002 NF33 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112395 2002 NK33 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
112396 2002 NR33 13/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112397 2002 NP35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112398 2002 NU35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112399 2002 NF36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112400 2002 NG36 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL