Danh sách tiểu hành tinh/111401–111500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111401 2001 XT175 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111402 2001 XA176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111403 2001 XN176 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111404 2001 XZ177 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111405 2001 XC178 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111406 2001 XB180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
111407 2001 XC183 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111408 2001 XS183 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111409 2001 XZ183 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111410 2001 XK184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111411 2001 XR184 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111412 2001 XQ187 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111413 2001 XY187 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111414 2001 XN189 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111415 2001 XR190 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111416 2001 XZ190 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111417 2001 XS192 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111418 2001 XY192 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111419 2001 XA193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111420 2001 XK193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111421 2001 XD194 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
111422 2001 XM196 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111423 2001 XU196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111424 2001 XX198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111425 2001 XJ202 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111426 2001 XC203 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111427 2001 XH203 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111428 2001 XM206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111429 2001 XN206 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111430 2001 XQ207 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111431 2001 XN208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111432 2001 XB209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111433 2001 XZ212 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111434 2001 XQ215 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111435 2001 XY217 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111436 2001 XU218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111437 2001 XV222 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111438 2001 XV223 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111439 2001 XJ227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111440 2001 XK231 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111441 2001 XM232 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111442 2001 XX233 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111443 2001 XU235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111444 2001 XZ235 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111445 2001 XJ238 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111446 2001 XS238 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111447 2001 XL239 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111448 2001 XA240 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111449 2001 XG240 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111450 2001 XH240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111451 2001 XM245 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111452 2001 XJ246 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111453 2001 XD248 14/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111454 2001 XA250 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111455 2001 XL252 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111456 2001 XJ254 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111457 2001 XJ256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111458 2001 XP256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111459 2001 XQ256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111460 2001 XR258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
111461 2001 XN259 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111462 2001 XR259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
111463 2001 XY259 09/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
111464 2001 XC262 12/12/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
111465 2001 XO263 14/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
111466 2001 YF2 18/12/2001 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
111467 2001 YQ2 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
111468 Alba Regia 111468|Alba Regia}} 23/12/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Fűrész 5,6 km MPC · JPL
111469 2001 YQ6 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111470 2001 YE8 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111471 2001 YG8 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111472 2001 YO9 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111473 2001 YM10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111474 2001 YH12 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111475 2001 YC14 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111476 2001 YL16 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111477 2001 YX16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111478 2001 YN18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111479 2001 YT21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111480 2001 YU24 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111481 2001 YU27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111482 2001 YN37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111483 2001 YZ38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111484 2001 YD41 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111485 2001 YF41 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111486 2001 YY41 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111487 2001 YV44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111488 2001 YT45 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111489 2001 YH46 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111490 2001 YO46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111491 2001 YZ46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111492 2001 YF51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111493 2001 YB53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111494 2001 YU53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111495 2001 YM58 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111496 2001 YX58 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111497 2001 YO59 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111498 2001 YN60 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111499 2001 YF61 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111500 2001 YM62 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL