Danh sách tiểu hành tinh/112201–112300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112201 2002 JJ118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112202 2002 JK120 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
112203 2002 JG122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
112204 2002 JT122 06/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
112205 2002 JR123 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
112206 2002 JT123 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
112207 2002 JQ127 07/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
112208 2002 JA132 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112209 2002 JX133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112210 2002 JZ133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112211 2002 JL135 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112212 2002 JS135 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112213 2002 JT135 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112214 2002 JD136 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112215 2002 JR139 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112216 2002 JH141 10/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112217 2002 JJ142 11/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
112218 2002 JF148 02/05/2002 Haleakala M. White, M. Collins 2,0 km MPC · JPL
112219 2002 KV 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
112220 2002 KC4 16/05/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
112221 2002 KH4 22/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112222 2002 KS4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112223 2002 KE6 23/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112224 2002 KD9 29/05/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
112225 2002 KX9 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112226 2002 KO12 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
112227 2002 KS12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
112228 2002 KX13 21/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112229 2002 KZ13 21/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112230 2002 KA14 27/05/2002 Haleakala NEAT 9,4 km MPC · JPL
112231 2002 KF14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112232 2002 KK14 30/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112233 Kammerer 2002 KC15 16/05/2002 Palomar M. Meyer 1,5 km MPC · JPL
112234 2002 LB 01/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112235 2002 LF 01/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112236 2002 LU 02/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112237 2002 LK1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112238 2002 LT1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112239 2002 LX1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112240 2002 LZ3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112241 2002 LL4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112242 2002 LP4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112243 2002 LZ4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112244 2002 LD5 04/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112245 2002 LK5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
112246 2002 LH7 02/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112247 2002 LY8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112248 2002 LG9 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
112249 2002 LM9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112250 2002 LG10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112251 2002 LO10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112252 2002 LU10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112253 2002 LD11 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112254 2002 LD12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112255 2002 LJ12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112256 2002 LR12 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
112257 2002 LC13 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112258 2002 LR13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112259 2002 LY13 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112260 2002 LG14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112261 2002 LT15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112262 2002 LV15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112263 2002 LN16 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112264 2002 LW16 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112265 2002 LM17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112266 2002 LP19 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112267 2002 LA20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112268 2002 LX20 06/06/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
112269 2002 LM21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112270 2002 LP21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112271 2002 LQ21 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112272 2002 LZ22 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
112273 2002 LL23 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112274 2002 LR23 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112275 2002 LG24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
112276 2002 LK24 07/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
112277 2002 LO25 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112278 2002 LK26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112279 2002 LN26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112280 2002 LU27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112281 2002 LG28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112282 2002 LL28 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112283 2002 LS28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112284 2002 LK29 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112285 2002 LN30 02/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112286 2002 LP30 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
112287 2002 LZ30 04/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112288 2002 LK31 10/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
112289 2002 LL32 09/06/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112290 2002 LB33 03/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
112291 2002 LO33 05/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112292 2002 LJ35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
112293 2002 LD36 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112294 2002 LU36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112295 2002 LA37 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112296 2002 LO37 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
112297 2002 LC39 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112298 2002 LF39 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
112299 2002 LK39 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112300 2002 LC41 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL