Danh sách tiểu hành tinh/111301–111400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111301 2001 XC57 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111302 2001 XK58 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111303 2001 XT58 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111304 2001 XC60 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111305 2001 XB61 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
111306 2001 XW61 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111307 2001 XH63 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111308 2001 XT64 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111309 2001 XY65 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111310 2001 XM67 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111311 2001 XK68 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111312 2001 XT68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111313 2001 XC69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111314 2001 XE73 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111315 2001 XZ73 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111316 2001 XJ74 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111317 2001 XZ74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111318 2001 XH75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111319 2001 XQ75 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111320 2001 XW75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111321 2001 XS76 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111322 2001 XT76 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111323 2001 XS77 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111324 2001 XU79 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111325 2001 XX79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111326 2001 XJ81 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111327 2001 XP84 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111328 2001 XZ85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111329 2001 XW87 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
111330 2001 XX87 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
111331 2001 XV88 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111332 2001 XF89 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111333 2001 XR90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111334 2001 XM93 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111335 2001 XL94 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111336 2001 XW94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111337 2001 XE95 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111338 2001 XN95 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111339 2001 XY95 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111340 2001 XL96 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111341 2001 XO96 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111342 2001 XE97 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111343 2001 XT98 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111344 2001 XS99 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111345 2001 XC102 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111346 2001 XS103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111347 2001 XL105 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111348 2001 XD107 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111349 2001 XF107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111350 2001 XW107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111351 2001 XZ107 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111352 2001 XC109 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111353 2001 XE109 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111354 2001 XQ109 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111355 2001 XF112 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111356 2001 XY112 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111357 2001 XB113 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111358 2001 XQ114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111359 2001 XX114 13/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
111360 2001 XO120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111361 2001 XP120 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111362 2001 XA121 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111363 2001 XC126 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111364 2001 XL126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111365 2001 XQ126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111366 2001 XM127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111367 2001 XU127 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111368 2001 XR131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111369 2001 XF132 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111370 2001 XH133 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111371 2001 XY136 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
111372 2001 XA137 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111373 2001 XV137 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111374 2001 XS145 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111375 2001 XQ147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111376 2001 XK148 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111377 2001 XJ149 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111378 2001 XT150 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111379 2001 XX150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111380 2001 XB151 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111381 2001 XP152 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111382 2001 XN153 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111383 2001 XN154 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111384 2001 XA156 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111385 2001 XW157 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111386 2001 XM158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111387 2001 XY158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111388 2001 XF159 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111389 2001 XM160 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111390 2001 XS160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111391 2001 XW162 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111392 2001 XL164 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111393 2001 XY165 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111394 2001 XQ167 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111395 2001 XK168 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111396 2001 XG169 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111397 2001 XA171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111398 2001 XC171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111399 2001 XK173 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111400 2001 XB175 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL