Danh sách tiểu hành tinh/110701–110800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110701 2001 TQ216 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110702 Titostagno 2001 TR216 13/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
110703 2001 TF217 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
110704 2001 TM218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
110705 2001 TP218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
110706 2001 TF221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110707 2001 TV221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110708 2001 TG225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
110709 2001 TK226 14/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
110710 2001 TL227 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110711 2001 TX227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110712 2001 TF229 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110713 2001 TH229 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
110714 2001 TQ229 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110715 2001 TV229 15/10/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
110716 2001 TW230 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
110717 2001 TX230 15/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
110718 2001 TA231 15/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
110719 2001 TB231 15/10/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
110720 2001 TK231 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110721 2001 TL231 15/10/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
110722 2001 TG232 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
110723 2001 TP232 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
110724 2001 TN233 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110725 2001 TF234 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
110726 2001 TM234 15/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110727 2001 TR235 15/10/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
110728 2001 TF236 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
110729 2001 TN236 15/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
110730 2001 TP236 07/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110731 2001 TY237 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110732 2001 TF238 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
110733 2001 TK238 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
110734 2001 TY238 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
110735 2001 TJ239 15/10/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
110736 2001 TO239 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
110737 2001 TM240 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110738 2001 TV241 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
110739 2001 TX241 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
110740 2001 UF 17/10/2001 Nashville R. Clingan 3,4 km MPC · JPL
110741 2001 UA1 16/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
110742 Tetuokudo 2001 UP1 18/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 7,0 km MPC · JPL
110743 Hirobumi 2001 UQ1 18/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 3,5 km MPC · JPL
110744 2001 UB3 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
110745 2001 UQ5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
110746 2001 UL7 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110747 2001 UX7 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110748 2001 UJ8 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110749 2001 UN8 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110750 2001 UK9 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110751 2001 UH12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
110752 2001 UT12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
110753 2001 UW12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
110754 2001 UB13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
110755 2001 UT13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
110756 2001 UN15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
110757 2001 UA16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
110758 2001 UF17 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
110759 2001 UR18 16/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
110760 2001 UH19 16/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
110761 2001 UM19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
110762 2001 UP19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110763 2001 UL22 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110764 2001 UV22 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110765 2001 UK23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110766 2001 UM23 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110767 2001 UB25 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110768 2001 UH26 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110769 2001 UJ26 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110770 2001 UC27 16/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
110771 2001 UQ27 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
110772 2001 UY27 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110773 2001 UT28 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110774 2001 UT29 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110775 2001 UU29 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110776 2001 UY29 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110777 2001 UZ29 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110778 2001 UE30 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
110779 2001 UG30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110780 2001 UZ30 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110781 2001 UW31 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110782 2001 UC32 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110783 2001 UO32 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110784 2001 UL33 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110785 2001 UU33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110786 2001 UB34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110787 2001 UP34 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110788 2001 UW34 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110789 2001 UO35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110790 2001 UV35 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110791 2001 UY35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
110792 2001 UJ36 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
110793 2001 UZ36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110794 2001 UF37 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110795 2001 UN37 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110796 2001 UW37 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110797 2001 UV38 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110798 2001 UZ38 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110799 2001 UF40 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110800 2001 UZ40 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL