Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/110401–110500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110401 2001 TW11 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110402 2001 TL12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110403 2001 TX12 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110404 Itoemi 2001 TR13 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
110405 Itoyumi 2001 TS13 12/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
110406 2001 TJ14 06/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110407 2001 TU14 07/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
110408 Nakajima 2001 TJ15 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
110409 2001 TM15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110410 2001 TP15 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110411 2001 TQ15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110412 2001 TS15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110413 2001 TA16 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110414 2001 TM16 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110415 2001 TS17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
110416 Cardille 2001 TU18 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,3 km MPC · JPL
110417 2001 TG19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110418 2001 TK19 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110419 2001 TS19 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110420 2001 TE20 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110421 2001 TM20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110422 2001 TZ20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110423 2001 TJ21 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110424 2001 TK21 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110425 2001 TB24 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110426 2001 TF24 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110427 2001 TE25 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110428 2001 TA26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110429 2001 TB26 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110430 2001 TF26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110431 2001 TK26 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110432 2001 TE27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110433 2001 TJ27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110434 2001 TK27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110435 2001 TD28 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110436 2001 TR28 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110437 2001 TD29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110438 2001 TG29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110439 2001 TW29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110440 2001 TA31 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110441 2001 TP35 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
110442 2001 TQ36 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110443 2001 TA37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110444 2001 TC37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110445 2001 TG37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110446 2001 TP37 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110447 2001 TB38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110448 2001 TP38 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110449 2001 TA39 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110450 2001 TL41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110451 2001 TQ41 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110452 2001 TA42 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110453 2001 TF42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110454 2001 TL42 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
110455 2001 TO42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110456 2001 TO44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110457 2001 TT45 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110458 2001 TM46 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110459 2001 TX46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
110460 2001 TZ46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
110461 2001 TD47 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
110462 2001 TC49 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
110463 2001 TE50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110464 2001 TH50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110465 2001 TT51 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
110466 2001 TZ51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110467 2001 TH52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
110468 2001 TH53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110469 2001 TG54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110470 2001 TJ54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110471 2001 TH55 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110472 2001 TK55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110473 2001 TY55 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110474 2001 TA56 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110475 2001 TD56 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110476 2001 TJ56 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110477 2001 TM56 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110478 2001 TT57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110479 2001 TL58 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110480 2001 TO58 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110481 2001 TR58 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110482 2001 TG59 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110483 2001 TU59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110484 2001 TP60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110485 2001 TZ60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110486 2001 TC61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110487 2001 TW61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110488 2001 TX61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110489 2001 TO62 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110490 2001 TZ62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110491 2001 TD63 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110492 2001 TE63 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110493 2001 TX63 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110494 2001 TZ63 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110495 2001 TB64 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110496 2001 TL64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110497 2001 TP64 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110498 2001 TG65 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110499 2001 TN65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110500 2001 TT65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL