Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/108401–108500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108401 2001 KG28 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108402 2001 KP28 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
108403 2001 KT28 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108404 2001 KX28 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108405 2001 KB29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108406 2001 KJ29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108407 2001 KS29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108408 2001 KQ31 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108409 2001 KY31 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108410 2001 KG32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108411 2001 KK32 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108412 2001 KM33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108413 2001 KS33 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108414 2001 KT33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108415 2001 KD34 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
108416 2001 KX34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108417 2001 KO35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108418 2001 KR35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108419 2001 KU35 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108420 2001 KE36 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108421 2001 KJ36 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108422 2001 KS36 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108423 2001 KO37 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108424 2001 KV37 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108425 2001 KC38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108426 2001 KG38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108427 2001 KM38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108428 2001 KB39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108429 2001 KK39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108430 2001 KX39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108431 2001 KD40 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108432 2001 KS40 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108433 2001 KY40 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108434 2001 KM41 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108435 2001 KU41 24/05/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
108436 2001 KU42 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108437 2001 KV42 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108438 2001 KY43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108439 2001 KE44 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108440 2001 KP44 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
108441 2001 KT44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108442 2001 KH45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108443 2001 KU45 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
108444 2001 KM46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108445 2001 KZ46 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
108446 2001 KJ47 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108447 2001 KN47 24/05/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
108448 2001 KS47 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108449 2001 KW48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108450 2001 KA49 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108451 2001 KG49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108452 2001 KJ49 24/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
108453 2001 KW49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108454 2001 KC50 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108455 2001 KD50 24/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
108456 2001 KW50 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
108457 2001 KF51 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108458 2001 KA53 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108459 2001 KB53 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108460 2001 KP53 18/05/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
108461 2001 KG54 22/05/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
108462 2001 KS54 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108463 2001 KP55 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108464 2001 KQ55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108465 2001 KB56 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108466 2001 KM56 23/05/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
108467 2001 KQ56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108468 2001 KR56 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108469 2001 KW56 23/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108470 2001 KX56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108471 2001 KE57 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108472 2001 KF57 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108473 2001 KJ57 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108474 2001 KN57 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108475 2001 KH58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108476 2001 KK58 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
108477 2001 KL58 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108478 2001 KT58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108479 2001 KE60 27/05/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108480 2001 KJ60 16/05/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108481 2001 KO60 16/05/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108482 2001 KC61 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108483 2001 KJ61 17/05/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
108484 2001 KL61 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108485 2001 KM61 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108486 2001 KL62 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
108487 2001 KR62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108488 2001 KT62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
108489 2001 KV62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
108490 2001 KB63 18/05/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108491 2001 KF63 18/05/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108492 2001 KT63 20/05/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108493 2001 KU63 20/05/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
108494 2001 KA64 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108495 2001 KB64 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108496 Sullenberger 2001 KD64 21/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
108497 2001 KJ64 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108498 2001 KA65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108499 2001 KG65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108500 2001 KZ65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL