Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/109401–109500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109401 2001 QG180 25/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
109402 2001 QM180 25/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
109403 2001 QV180 26/08/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
109404 2001 QD181 27/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
109405 2001 QH181 27/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
109406 2001 QC182 30/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
109407 2001 QM182 29/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
109408 2001 QL184 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109409 2001 QM184 21/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109410 2001 QR184 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109411 2001 QV184 21/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
109412 2001 QC186 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
109413 2001 QH186 21/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
109414 2001 QE187 21/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
109415 2001 QV187 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
109416 2001 QB189 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
109417 2001 QT191 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
109418 2001 QL192 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109419 2001 QM192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109420 2001 QT192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109421 2001 QY192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109422 2001 QZ192 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
109423 2001 QJ193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109424 2001 QO194 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109425 2001 QU194 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109426 2001 QX194 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109427 2001 QN195 22/08/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
109428 2001 QO195 22/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
109429 2001 QQ195 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109430 2001 QT195 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109431 2001 QV195 22/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
109432 2001 QA196 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109433 2001 QC196 22/08/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
109434 2001 QV196 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
109435 Giraud 2001 QB197 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
109436 2001 QO198 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109437 2001 QT198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109438 2001 QR199 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
109439 2001 QX199 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109440 2001 QZ199 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109441 2001 QA200 22/08/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
109442 2001 QT200 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109443 2001 QC201 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109444 2001 QG201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
109445 2001 QX201 22/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
109446 2001 QS204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
109447 2001 QO205 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109448 2001 QC206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
109449 2001 QD206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
109450 2001 QP206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
109451 2001 QF207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109452 2001 QB208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
109453 2001 QA209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109454 2001 QQ209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109455 2001 QG210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
109456 2001 QU210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
109457 2001 QZ210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109458 2001 QG211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
109459 2001 QS211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
109460 2001 QZ211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109461 2001 QR212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
109462 2001 QS212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
109463 2001 QH213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
109464 2001 QX213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109465 2001 QQ215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
109466 2001 QW215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
109467 2001 QG216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109468 2001 QG217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109469 2001 QK217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
109470 2001 QM217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
109471 2001 QH218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
109472 2001 QP218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
109473 2001 QV218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109474 2001 QH219 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
109475 2001 QL219 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109476 2001 QS220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109477 2001 QY220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
109478 2001 QJ221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
109479 2001 QR221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109480 2001 QF222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
109481 2001 QR222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
109482 2001 QT222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109483 2001 QU222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
109484 2001 QN223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
109485 2001 QP223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
109486 2001 QA224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
109487 2001 QE224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
109488 2001 QF225 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109489 2001 QW225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
109490 2001 QQ226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
109491 2001 QF227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109492 2001 QG228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
109493 2001 QM228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
109494 2001 QW228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
109495 2001 QX228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
109496 2001 QA229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
109497 2001 QL230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
109498 2001 QR231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
109499 2001 QV231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
109500 2001 QC232 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL