Danh sách tiểu hành tinh/108501–108600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108501 2001 KG66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108502 2001 KR66 23/05/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
108503 2001 KH67 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
108504 2001 KG68 29/05/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
108505 2001 KJ68 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108506 2001 KU68 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108507 2001 KB69 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
108508 2001 KD69 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
108509 2001 KO69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108510 2001 KD71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108511 2001 KO72 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108512 2001 KX73 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108513 2001 KP74 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108514 2001 KQ74 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108515 2001 KW74 27/05/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108516 2001 KR75 30/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108517 2001 KV75 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108518 2001 KY75 29/05/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
108519 2001 LF 03/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108520 2001 LK 11/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
108521 2001 LL 11/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
108522 2001 LQ 14/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
108523 2001 LT 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
108524 2001 LA1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108525 2001 LV1 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108526 2001 LY1 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108527 2001 LG2 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108528 2001 LQ2 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108529 2001 LV2 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108530 2001 LD4 13/06/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
108531 2001 LH4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108532 2001 LJ4 13/06/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108533 2001 LV4 12/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108534 2001 LK5 15/06/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
108535 2001 LG6 12/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108536 2001 LN6 14/06/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
108537 2001 LY6 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
108538 2001 LH7 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108539 2001 LC8 15/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108540 2001 LQ8 15/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108541 2001 LS8 15/06/2001 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
108542 2001 LZ8 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108543 2001 LL9 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108544 2001 LO9 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108545 2001 LZ9 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108546 2001 LB10 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108547 2001 LW10 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108548 2001 LE11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108549 2001 LJ11 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108550 2001 LV11 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108551 2001 LK12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108552 2001 LM12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108553 2001 LS12 15/06/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
108554 2001 LC13 15/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108555 2001 LW13 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108556 2001 LD14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108557 2001 LU14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108558 2001 LL15 12/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
108559 2001 LC16 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
108560 2001 LM16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
108561 2001 LY16 15/06/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
108562 2001 LC19 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108563 2001 LM19 15/06/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
108564 2001 LN19 15/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
108565 2001 MC 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
108566 2001 MF 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
108567 2001 MY 18/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
108568 2001 MA1 18/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
108569 2001 MB1 18/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
108570 2001 MH2 19/06/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
108571 2001 MX2 16/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108572 2001 MA4 16/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108573 2001 MN4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108574 2001 MR4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108575 2001 MS5 18/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108576 2001 MF6 21/06/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108577 2001 ML6 21/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108578 2001 MQ7 23/06/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
108579 2001 MD8 20/06/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
108580 2001 MJ8 20/06/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
108581 2001 MS8 16/06/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108582 2001 MZ8 19/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108583 2001 MD9 21/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108584 2001 MQ9 21/06/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
108585 2001 MS9 22/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108586 2001 MA10 23/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108587 2001 MC10 24/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108588 2001 MR10 21/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108589 2001 MF11 25/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108590 2001 MM12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108591 2001 MW12 23/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108592 2001 MC13 23/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108593 2001 MV13 25/06/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
108594 2001 MZ14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108595 2001 MM15 25/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108596 2001 MR15 25/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108597 2001 MJ16 27/06/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
108598 2001 MS17 27/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
108599 2001 MY17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
108600 2001 MB18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL