Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/108301–108400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108301 2001 JK 02/05/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108302 2001 JL 02/05/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108303 2001 JN 02/05/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
108304 2001 JP 02/05/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108305 2001 JX 11/05/2001 Ondřejov L. Kotková 2,6 km MPC · JPL
108306 2001 JZ 11/05/2001 Ondřejov L. Kotková 6,0 km MPC · JPL
108307 2001 JK1 13/05/2001 Olathe L. Robinson 1,2 km MPC · JPL
108308 2001 JO1 13/05/2001 Farpoint G. Hug 1,8 km MPC · JPL
108309 2001 JY1 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108310 2001 JD2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
108311 2001 JO3 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108312 2001 JD4 15/05/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108313 2001 JB5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
108314 2001 JN5 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
108315 2001 JV5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108316 2001 JJ6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108317 2001 JT6 14/05/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108318 2001 JV6 14/05/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108319 2001 JV7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108320 2001 JW7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108321 2001 JG8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108322 2001 JC9 15/05/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
108323 2001 JR9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108324 2001 KB 16/05/2001 Nogales Tenagra II Obs. 5,8 km MPC · JPL
108325 2001 KV 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108326 2001 KY 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108327 2001 KE1 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108328 2001 KG1 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108329 2001 KK1 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
108330 2001 KL1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108331 2001 KD2 16/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
108332 2001 KP2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108333 2001 KS2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108334 2001 KB3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108335 2001 KQ3 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108336 2001 KV3 17/05/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
108337 2001 KX3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108338 2001 KV4 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108339 2001 KD5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108340 2001 KH5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108341 2001 KQ5 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108342 2001 KH6 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108343 2001 KK7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108344 2001 KT7 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108345 2001 KZ7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108346 2001 KE8 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
108347 2001 KS8 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108348 2001 KV8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108349 2001 KC9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108350 2001 KK9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108351 2001 KL9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108352 2001 KT9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108353 2001 KH10 18/05/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
108354 2001 KS10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108355 2001 KC11 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
108356 2001 KK11 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108357 2001 KU11 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
108358 2001 KT12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108359 2001 KA13 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108360 2001 KZ13 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108361 2001 KW14 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
108362 2001 KY14 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108363 2001 KG15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108364 2001 KL15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108365 2001 KU15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108366 2001 KP16 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
108367 2001 KX16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108368 2001 KP17 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108369 2001 KZ17 20/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
108370 2001 KS18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
108371 2001 KF19 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108372 2001 KG19 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
108373 2001 KN19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108374 2001 KX19 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108375 2001 KA20 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108376 2001 KB20 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108377 2001 KG20 23/05/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
108378 2001 KK20 22/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
108379 2001 KP20 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
108380 2001 KZ20 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108381 2001 KC21 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
108382 Karencilevitz 2001 KM21 18/05/2001 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,5 km MPC · JPL
108383 2001 KB23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108384 2001 KN24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108385 2001 KQ24 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108386 2001 KZ24 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108387 2001 KR25 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108388 2001 KT25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108389 2001 KA26 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108390 2001 KJ26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108391 2001 KK26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108392 2001 KM26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108393 2001 KE27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108394 2001 KJ27 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108395 2001 KR27 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
108396 2001 KS27 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108397 2001 KA28 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108398 2001 KB28 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108399 2001 KE28 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108400 2001 KF28 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL