Danh sách tiểu hành tinh/107301–107400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107301 2001 CC6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107302 2001 CD6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107303 2001 CE6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107304 2001 CF7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107305 2001 CM7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107306 2001 CX7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107307 2001 CE8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107308 2001 CR8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107309 2001 CU8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107310 2001 CF9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107311 2001 CY9 02/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
107312 2001 CA10 03/02/2001 Piera J. Guarro i Fló 3,0 km MPC · JPL
107313 2001 CW10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107314 2001 CC11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107315 2001 CJ11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107316 2001 CQ11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107317 2001 CU11 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107318 2001 CE12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107319 2001 CL12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107320 2001 CC13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107321 2001 CL13 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
107322 2001 CF14 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
107323 2001 CH14 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107324 2001 CM14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107325 2001 CE15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107326 2001 CM15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107327 2001 CU15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107328 2001 CM16 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107329 2001 CR16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107330 2001 CN17 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107331 2001 CT17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107332 2001 CX17 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107333 2001 CM18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107334 2001 CH19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107335 2001 CL19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107336 2001 CA20 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107337 2001 CE22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107338 2001 CG22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
107339 2001 CT22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
107340 2001 CB23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
107341 2001 CE23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
107342 2001 CO23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107343 2001 CP23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107344 2001 CV23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107345 2001 CM24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107346 2001 CP24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
107347 2001 CG25 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107348 2001 CN25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107349 2001 CW25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107350 2001 CA26 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107351 2001 CK26 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107352 2001 CQ26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107353 2001 CR26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107354 2001 CJ27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
107355 2001 CP27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
107356 2001 CU27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107357 2001 CB28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
107358 2001 CH28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
107359 2001 CL28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107360 2001 CQ28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107361 2001 CX28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107362 2001 CG29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107363 2001 CJ29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107364 2001 CL29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107365 2001 CQ29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107366 2001 CR29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
107367 2001 CG30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
107368 2001 CH30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107369 2001 CL30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
107370 2001 CQ30 02/02/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
107371 2001 CN31 12/02/2001 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
107372 2001 CP31 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107373 2001 CR31 05/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107374 2001 CF34 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107375 2001 CK34 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107376 2001 CG36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
107377 2001 CL36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
107378 2001 CU36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
107379 Johnlogan 2001 CG37 15/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
107380 2001 CY38 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
107381 2001 CP39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107382 2001 CT39 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107383 2001 CN40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107384 2001 CC41 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107385 2001 CL41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
107386 2001 CS42 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107387 2001 CU42 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107388 2001 CY43 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107389 2001 CQ44 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
107390 2001 CT45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107391 2001 CW45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107392 2001 CZ45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107393 Bernacca 2001 CJ48 01/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,9 km MPC · JPL
107394 2001 CJ49 02/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,3 km MPC · JPL
107395 2001 CR49 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
107396 Swangin 2001 DU 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,3 km MPC · JPL
107397 2001 DY 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,0 km MPC · JPL
107398 2001 DA1 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 4,2 km MPC · JPL
107399 2001 DJ1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
107400 2001 DP2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL