Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/109001–109100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109001 2001 PF65 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
109002 2001 PS65 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
109003 2001 PX65 15/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
109004 2001 PZ65 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
109005 2001 QP1 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109006 2001 QT1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109007 2001 QN2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
109008 2001 QO2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
109009 2001 QX2 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109010 2001 QR3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109011 2001 QW3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109012 2001 QY3 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109013 2001 QS4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109014 2001 QV4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109015 2001 QX4 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109016 2001 QG5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109017 2001 QT5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109018 2001 QA6 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109019 2001 QT6 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109020 2001 QN7 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109021 2001 QV7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
109022 2001 QY7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109023 2001 QF8 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109024 2001 QS8 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109025 2001 QC9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109026 2001 QG9 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
109027 2001 QQ9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109028 2001 QX9 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109029 2001 QF10 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109030 2001 QL10 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109031 2001 QZ10 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109032 2001 QK11 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109033 2001 QU11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109034 2001 QV11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109035 2001 QE12 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109036 2001 QO12 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109037 2001 QQ12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109038 2001 QC13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109039 2001 QE13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109040 2001 QP13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109041 2001 QU13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109042 2001 QB14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109043 2001 QM14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109044 2001 QN14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109045 2001 QP14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109046 2001 QQ14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109047 2001 QS14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109048 2001 QT14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109049 2001 QY14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109050 2001 QB15 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109051 2001 QK15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109052 2001 QL15 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109053 2001 QG16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109054 2001 QH16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109055 2001 QP16 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109056 2001 QX16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109057 2001 QT17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109058 2001 QV17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109059 2001 QX17 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109060 2001 QA18 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109061 2001 QE18 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109062 2001 QM19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109063 2001 QP20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109064 2001 QR20 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
109065 2001 QU20 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109066 2001 QE21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109067 2001 QO21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109068 2001 QT21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109069 2001 QZ21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109070 2001 QD22 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109071 2001 QO22 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109072 2001 QN23 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109073 2001 QY23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109074 2001 QG24 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109075 2001 QO24 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109076 2001 QS24 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
109077 2001 QR25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109078 2001 QA26 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109079 2001 QE26 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109080 2001 QM26 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109081 2001 QA27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109082 2001 QB27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109083 2001 QE27 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109084 2001 QH27 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109085 2001 QF28 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109086 2001 QY28 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109087 2001 QE29 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109088 2001 QL29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109089 2001 QT29 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109090 2001 QX29 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109091 2001 QA31 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109092 2001 QG31 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109093 2001 QS31 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109094 2001 QX31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109095 2001 QB33 17/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
109096 2001 QJ33 16/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 3,3 km MPC · JPL
109097 Hamuy 2001 QM33 19/08/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
109098 2001 QG34 19/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
109099 2001 QW34 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109100 2001 QG35 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL