Danh sách tiểu hành tinh/107201–107300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107201 2001 BE32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107202 2001 BU32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107203 2001 BC33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107204 2001 BV33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107205 2001 BW33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107206 2001 BX34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107207 2001 BY34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107208 2001 BU35 22/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107209 2001 BW39 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107210 2001 BX39 21/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
107211 2001 BY40 24/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
107212 2001 BE41 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107213 2001 BJ42 25/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,3 km MPC · JPL
107214 2001 BG43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107215 2001 BK43 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107216 2001 BA44 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107217 2001 BM45 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107218 2001 BG46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107219 2001 BP47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
107220 2001 BC48 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107221 2001 BW48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107222 2001 BM49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107223 Ripero 2001 BU50 21/01/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
107224 2001 BZ50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
107225 2001 BF51 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107226 2001 BC52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
107227 2001 BJ52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107228 2001 BS52 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
107229 2001 BA53 17/01/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
107230 2001 BF53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
107231 2001 BW53 18/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
107232 2001 BA54 18/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
107233 2001 BE54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107234 2001 BL54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
107235 2001 BR54 18/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
107236 2001 BM55 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107237 2001 BB56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107238 2001 BH56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107239 2001 BS56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
107240 2001 BS57 20/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107241 2001 BE58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107242 2001 BH58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107243 2001 BJ58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107244 2001 BQ58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107245 2001 BW58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107246 2001 BY58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107247 2001 BB59 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107248 2001 BC59 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107249 2001 BE59 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107250 2001 BJ59 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107251 2001 BN59 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107252 2001 BS59 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107253 2001 BF62 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107254 2001 BJ62 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107255 2001 BQ62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107256 2001 BY62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107257 2001 BD63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107258 2001 BG63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
107259 2001 BT63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107260 2001 BC64 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107261 2001 BM64 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107262 2001 BR64 30/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107263 2001 BX65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107264 2001 BA68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107265 2001 BP68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107266 2001 BZ68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107267 2001 BA69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107268 2001 BS69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107269 2001 BF70 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107270 2001 BN70 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107271 2001 BL71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107272 2001 BO71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107273 2001 BT71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107274 2001 BX71 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107275 2001 BZ71 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107276 2001 BM72 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
107277 2001 BA73 27/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
107278 2001 BL73 29/01/2001 Carbuncle Hill W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
107279 2001 BP73 29/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
107280 2001 BU74 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107281 2001 BH75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
107282 2001 BL75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
107283 2001 BG76 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107284 2001 BL76 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107285 2001 BN76 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107286 2001 BU76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107287 2001 BE79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107288 2001 BK79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107289 2001 BM82 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107290 2001 CA 01/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
107291 2001 CF 01/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
107292 2001 CZ 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107293 2001 CF1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107294 2001 CR1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107295 2001 CG3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107296 2001 CS3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
107297 2001 CD4 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
107298 2001 CH4 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107299 2001 CX4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107300 2001 CZ5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL