Danh sách tiểu hành tinh/106301–106400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106301 2000 UJ86 31/10/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
106302 2000 UJ87 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106303 2000 UO87 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106304 2000 UO88 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106305 2000 UD90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106306 2000 UU91 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106307 2000 UD92 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106308 2000 UN92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106309 2000 UU92 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106310 2000 UX92 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106311 2000 UL93 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106312 2000 UC94 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106313 2000 UE94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106314 2000 UJ94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106315 2000 UP94 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
106316 2000 UA96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106317 2000 UK96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106318 2000 UP97 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106319 2000 UD98 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106320 2000 UN98 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106321 2000 US98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106322 2000 UQ99 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106323 2000 UD100 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106324 2000 UD101 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106325 2000 UE101 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106326 2000 UN101 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106327 2000 UF102 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106328 2000 UV102 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106329 2000 UL104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106330 2000 UU104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106331 2000 UW105 29/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106332 2000 UO106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106333 2000 UC107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106334 2000 UM107 30/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106335 2000 UV107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106336 2000 UW107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106337 2000 UZ107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106338 2000 UE108 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106339 2000 UT108 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106340 2000 UV108 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106341 2000 UZ108 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106342 2000 UP110 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106343 2000 UT110 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106344 2000 UC111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
106345 2000 UQ111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
106346 2000 UA112 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
106347 2000 UG112 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106348 2000 UJ112 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106349 2000 VE 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
106350 2000 VM1 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106351 2000 VH2 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106352 2000 VA3 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
106353 2000 VX3 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106354 2000 VD4 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106355 2000 VS4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106356 2000 VX4 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106357 2000 VD5 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106358 2000 VE5 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106359 2000 VP6 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106360 2000 VB7 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106361 2000 VK7 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
106362 2000 VB8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106363 2000 VE8 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106364 2000 VO8 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106365 2000 VS8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
106366 2000 VM9 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106367 2000 VQ9 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106368 2000 VZ9 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106369 2000 VE10 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106370 2000 VT10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106371 2000 VA11 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106372 2000 VJ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106373 2000 VP11 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106374 2000 VQ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106375 2000 VT13 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
106376 2000 VW13 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106377 2000 VY13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106378 2000 VG14 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106379 2000 VL14 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106380 2000 VE15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106381 2000 VB16 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106382 2000 VF16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106383 2000 VG16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106384 2000 VQ16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106385 2000 VH17 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106386 2000 VP17 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106387 2000 VR17 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106388 2000 VV17 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106389 2000 VN20 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106390 2000 VR20 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106391 2000 VZ21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106392 2000 VB22 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106393 2000 VW22 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106394 2000 VG24 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106395 2000 VL24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106396 2000 VQ24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106397 2000 VO25 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106398 2000 VP25 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106399 2000 VS25 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106400 2000 VO27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL