Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/107101–107200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107101 2001 AM32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107102 2001 AV33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107103 2001 AL34 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107104 2001 AT34 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107105 2001 AB35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107106 2001 AW35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107107 2001 AG36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107108 2001 AJ36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107109 2001 AN36 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107110 2001 AG37 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107111 2001 AJ37 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107112 2001 AR37 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
107113 2001 AS37 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107114 2001 AD38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107115 2001 AG38 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107116 2001 AB39 02/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
107117 2001 AC39 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107118 2001 AL39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107119 2001 AM39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
107120 2001 AP39 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107121 2001 AO40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
107122 2001 AE41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107123 2001 AX42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107124 2001 AR45 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107125 2001 AU45 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107126 2001 AN46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107127 2001 AX46 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107128 2001 AG47 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
107129 2001 AS47 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107130 2001 AV47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107131 2001 AP48 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107132 2001 AA49 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107133 2001 AW50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107134 2001 AE51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
107135 2001 BH 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
107136 2001 BQ 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
107137 2001 BW 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
107138 2001 BP3 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107139 2001 BB4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107140 2001 BC5 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107141 2001 BP5 19/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
107142 2001 BN6 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107143 2001 BW6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107144 2001 BZ7 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107145 2001 BA8 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107146 2001 BK8 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107147 2001 BG9 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107148 2001 BR10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107149 2001 BS10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107150 2001 BW10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107151 2001 BU12 17/01/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
107152 2001 BX12 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107153 2001 BW13 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
107154 2001 BN14 21/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
107155 2001 BO14 21/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
107156 2001 BF15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
107157 2001 BR15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
107158 2001 BU15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
107159 2001 BP18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107160 2001 BV18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107161 2001 BY18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107162 2001 BV19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107163 2001 BZ19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107164 2001 BA20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107165 2001 BM20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107166 2001 BK21 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107167 2001 BN21 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107168 2001 BW21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107169 2001 BQ22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107170 2001 BB23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107171 2001 BC23 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
107172 2001 BM23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107173 2001 BT23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107174 2001 BY23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107175 2001 BZ23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107176 2001 BA24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107177 2001 BZ24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107178 2001 BE25 20/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
107179 2001 BK25 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107180 2001 BP25 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107181 2001 BU25 20/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
107182 2001 BA26 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107183 2001 BE26 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107184 2001 BH26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107185 2001 BN26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107186 2001 BR26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107187 2001 BW26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107188 2001 BB27 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107189 2001 BP27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107190 2001 BN28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107191 2001 BS28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107192 2001 BZ28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107193 2001 BC30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107194 2001 BE30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107195 2001 BB31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107196 2001 BC31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107197 2001 BG31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107198 2001 BQ31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107199 2001 BA32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107200 2001 BB32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL