Danh sách tiểu hành tinh/106201–106300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106201 2000 UR21 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
106202 2000 UE22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106203 2000 UB23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106204 2000 UP27 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106205 2000 UY28 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
106206 2000 UR29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106207 2000 UU29 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106208 2000 UW30 26/10/2000 Xinglong SCAP 8,1 km MPC · JPL
106209 2000 UQ31 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
106210 2000 UA32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
106211 2000 UR32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
106212 2000 UJ33 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
106213 2000 UU33 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106214 2000 UZ34 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106215 2000 UD35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106216 2000 US35 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106217 2000 UT35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106218 2000 UV35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106219 2000 UC36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106220 2000 UD37 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106221 2000 UA38 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106222 2000 UN38 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106223 2000 UX38 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106224 2000 UA39 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106225 2000 UN39 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106226 2000 US39 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106227 2000 UA40 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106228 2000 UB40 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106229 2000 UM40 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106230 2000 UB41 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
106231 2000 UL41 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106232 2000 UK42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106233 2000 UP43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106234 2000 UJ44 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106235 2000 UP44 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106236 2000 UN45 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106237 2000 UU45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106238 2000 UW45 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106239 2000 UM46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106240 2000 UB47 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106241 2000 UC47 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106242 2000 UL47 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106243 2000 UX47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106244 2000 UX48 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106245 2000 UZ48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106246 2000 UF50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106247 2000 UA51 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106248 2000 UO51 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106249 2000 UK52 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106250 2000 UM52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106251 2000 UA54 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106252 2000 UV54 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106253 2000 UE56 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106254 2000 UU56 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106255 2000 UE57 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106256 2000 UK57 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106257 2000 UJ58 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106258 2000 UN59 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
106259 2000 UX59 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106260 2000 UC60 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106261 2000 UD60 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106262 2000 UZ60 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106263 2000 UG62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106264 2000 UP62 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106265 2000 UX62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106266 2000 UA63 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106267 2000 UZ63 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106268 2000 UD64 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106269 2000 UW64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106270 2000 UK66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106271 2000 UO67 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106272 2000 UP67 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106273 2000 UB68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106274 2000 UU69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106275 2000 UY69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106276 2000 UB70 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106277 2000 UA71 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
106278 2000 UZ71 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106279 2000 UN72 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106280 2000 UQ72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106281 2000 UW73 26/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106282 2000 UP74 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106283 2000 UZ74 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106284 2000 UG76 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106285 2000 UG77 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106286 2000 UK77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106287 2000 UP77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106288 2000 UK78 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106289 2000 UY78 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106290 2000 UR79 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
106291 2000 UW79 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106292 2000 UM80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106293 2000 US81 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106294 2000 UH82 26/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106295 2000 UJ82 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106296 2000 UE83 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106297 2000 UQ83 31/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106298 2000 UX83 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106299 2000 UJ84 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106300 2000 UX84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL