Danh sách tiểu hành tinh/106101–106200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106101 2000 TT12 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106102 2000 TE13 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106103 2000 TM13 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106104 2000 TZ15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106105 2000 TW16 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106106 2000 TG18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106107 2000 TC19 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106108 2000 TF19 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106109 2000 TV21 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106110 2000 TW21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106111 2000 TS22 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106112 2000 TT23 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106113 2000 TF25 02/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106114 2000 TC27 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106115 2000 TU27 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106116 2000 TP28 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106117 2000 TH29 03/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106118 2000 TT32 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
106119 2000 TZ32 04/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106120 2000 TM33 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106121 2000 TP33 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106122 2000 TE34 07/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
106123 2000 TK35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
106124 2000 TL35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
106125 2000 TS35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
106126 2000 TH36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
106127 2000 TM36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
106128 2000 TR37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106129 2000 TM38 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106130 2000 TC39 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106131 2000 TO39 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106132 2000 TT40 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106133 2000 TA41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106134 2000 TZ41 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106135 2000 TE42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106136 2000 TH42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106137 2000 TC43 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106138 2000 TO43 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106139 2000 TQ43 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106140 2000 TP44 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106141 2000 TQ44 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106142 2000 TT44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106143 2000 TU44 01/10/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
106144 2000 TL46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
106145 2000 TQ49 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106146 2000 TU50 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106147 2000 TB51 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106148 2000 TH51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106149 2000 TN51 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106150 2000 TF54 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106151 2000 TR56 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106152 2000 TZ56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
106153 2000 TM57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
106154 2000 TV58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
106155 2000 TB59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
106156 2000 TU59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
106157 2000 TJ60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
106158 2000 TT60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
106159 2000 TU60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
106160 2000 TG61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
106161 2000 TQ62 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106162 2000 TR62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106163 2000 TT64 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
106164 2000 TA65 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106165 2000 TC65 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106166 2000 TN66 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106167 2000 TS66 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
106168 2000 TE67 02/10/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
106169 2000 TP67 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106170 2000 TF68 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
106171 2000 TT70 05/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106172 2000 UF 19/10/2000 Ondřejov L. Kotková 5,4 km MPC · JPL
106173 2000 UX2 22/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
106174 2000 UX3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106175 2000 UL5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106176 2000 UQ5 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106177 2000 UZ5 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106178 2000 UA6 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106179 2000 UD6 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106180 2000 UL6 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106181 2000 UY6 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106182 2000 UF7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106183 2000 US8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106184 2000 UG9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106185 2000 UP9 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
106186 2000 US9 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
106187 2000 UY9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106188 2000 UZ10 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106189 2000 UM11 26/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 1,8 km MPC · JPL
106190 2000 UH12 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106191 2000 UL12 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106192 2000 UP12 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106193 2000 UU14 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106194 2000 UF15 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106195 2000 UM15 29/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
106196 2000 UF16 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106197 2000 UO17 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106198 2000 UQ18 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
106199 2000 UR18 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106200 2000 UA19 27/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL