Danh sách tiểu hành tinh/106501–106600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106501 2000 WN36 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106502 2000 WO36 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106503 2000 WS36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106504 2000 WT36 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106505 2000 WY36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106506 2000 WS38 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
106507 2000 WO39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106508 2000 WR39 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106509 2000 WM41 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106510 2000 WN41 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106511 2000 WK42 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106512 2000 WP42 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106513 2000 WH43 21/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
106514 2000 WN44 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106515 2000 WS44 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106516 2000 WN45 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106517 2000 WQ45 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106518 2000 WR49 25/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106519 2000 WY49 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106520 2000 WA51 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106521 2000 WC51 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106522 2000 WM53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106523 2000 WE55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106524 2000 WJ55 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106525 2000 WZ55 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106526 2000 WN56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106527 2000 WW56 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106528 2000 WA57 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106529 2000 WZ57 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106530 2000 WA58 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106531 2000 WY58 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
106532 2000 WC59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106533 2000 WD60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106534 2000 WK60 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106535 2000 WR62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
106536 2000 WV62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
106537 McCarthy 2000 WB63 23/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 1,3 km MPC · JPL
106538 2000 WK63 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106539 2000 WA66 28/11/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
106540 2000 WD66 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106541 2000 WE66 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106542 2000 WP66 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106543 2000 WA67 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106544 2000 WJ68 27/11/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
106545 Colanduno 2000 WL68 28/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 5,0 km MPC · JPL
106546 2000 WF69 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106547 2000 WH69 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106548 2000 WN69 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106549 2000 WS69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106550 2000 WG72 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106551 2000 WT72 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106552 2000 WW73 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106553 2000 WP74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
106554 2000 WM75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106555 2000 WX75 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106556 2000 WC77 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106557 2000 WJ77 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106558 2000 WW80 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106559 2000 WC81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106560 2000 WH82 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106561 2000 WL83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106562 2000 WQ83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106563 2000 WR85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106564 2000 WY85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106565 2000 WE86 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106566 2000 WJ88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106567 2000 WK88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
106568 2000 WV88 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
106569 2000 WC89 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106570 2000 WY89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106571 2000 WB90 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106572 2000 WN90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106573 2000 WR90 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106574 2000 WH94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106575 2000 WO94 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106576 2000 WX94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106577 2000 WB95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106578 2000 WA97 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106579 2000 WO98 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106580 2000 WZ98 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106581 2000 WK100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106582 2000 WH101 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106583 2000 WE102 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106584 2000 WG104 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106585 2000 WJ105 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
106586 2000 WL105 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
106587 2000 WH106 25/11/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
106588 2000 WW106 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106589 2000 WN107 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
106590 2000 WQ107 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106591 2000 WF108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106592 2000 WM108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106593 2000 WO108 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106594 2000 WW108 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
106595 2000 WT109 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106596 2000 WE110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106597 2000 WG111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106598 2000 WZ112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106599 2000 WA113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106600 2000 WX113 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL