Danh sách tiểu hành tinh/106401–106500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106401 2000 VB28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106402 2000 VD28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106403 2000 VN28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106404 2000 VV28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106405 2000 VJ29 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106406 2000 VM29 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106407 2000 VN29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106408 2000 VK30 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106409 2000 VE31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106410 2000 VJ31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106411 2000 VK31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106412 2000 VL31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106413 2000 VD32 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106414 2000 VM32 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
106415 2000 VR32 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
106416 2000 VC34 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106417 2000 VC35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106418 2000 VU35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106419 2000 VO37 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106420 2000 VC38 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106421 2000 VE38 01/11/2000 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
106422 2000 VC42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106423 2000 VH42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106424 2000 VN42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106425 2000 VU42 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106426 2000 VN43 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106427 2000 VT43 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106428 2000 VV43 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106429 2000 VZ43 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106430 2000 VN45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
106431 2000 VU45 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106432 2000 VB48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106433 2000 VM48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106434 2000 VV49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106435 2000 VM50 02/11/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
106436 2000 VB51 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
106437 2000 VL51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106438 2000 VK52 03/11/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
106439 2000 VL52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106440 2000 VM52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
106441 2000 VA53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106442 2000 VL54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106443 2000 VN54 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106444 2000 VP54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106445 2000 VN55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106446 2000 VT55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106447 2000 VA56 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106448 2000 VN56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106449 2000 VU56 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106450 2000 VJ57 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106451 2000 VX57 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106452 2000 VJ59 06/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106453 2000 VC60 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
106454 2000 VJ60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
106455 2000 VJ62 09/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106456 2000 VW62 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106457 2000 WC 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
106458 2000 WT2 17/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106459 2000 WD3 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106460 2000 WV3 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106461 2000 WZ3 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
106462 2000 WP4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106463 2000 WR4 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106464 2000 WU4 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106465 2000 WZ4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106466 2000 WF7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
106467 2000 WJ7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
106468 2000 WO7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106469 2000 WR8 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
106470 2000 WU9 21/11/2000 Farpoint G. Hug 1,4 km MPC · JPL
106471 2000 WJ11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 1,6 km MPC · JPL
106472 2000 WK12 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
106473 2000 WV13 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106474 2000 WZ13 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106475 2000 WF14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106476 2000 WU15 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
106477 2000 WZ16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106478 2000 WH18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106479 2000 WP18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106480 2000 WX18 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106481 2000 WD19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 7,7 km MPC · JPL
106482 2000 WA22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106483 2000 WF22 20/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
106484 2000 WV22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106485 2000 WU23 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106486 2000 WG24 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106487 2000 WH24 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106488 2000 WY24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106489 2000 WA25 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
106490 2000 WB26 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106491 2000 WG28 23/11/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
106492 2000 WJ28 23/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
106493 2000 WM29 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106494 2000 WL30 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
106495 2000 WD31 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106496 2000 WK31 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106497 2000 WO31 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
106498 2000 WD33 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
106499 2000 WE33 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106500 2000 WW34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL